Aktuality

Banská Bystrica vyhlásila výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici vyhlásilo 20. decembra 2021 nové voľby hlavného kontrolóra mesta, ktoré sa uskutočnia 1. februára 2022.

Hlavný kontrolór vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta, dohliada najmä na príjmy, výdavky a finančné operácie mesta. V jeho kompetencii je kontrola vybavovania petícií a sťažností či dodržiavanie interných predpisov samosprávy.

Novozvolený kontrolór bude taktiež kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, ako aj osoby, ktorým boli poskytnuté z mestského rozpočtu finančné výpomoci prostredníctvom schválených dotačných schém.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ do 14. januára 2022 do 12:00 hod.  na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Podrobnejšie informácie o podmienkach pre jednotlivých uchádzačov nájdete na tomto odkaze.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora