Aktuality

18 tují a 2 smreky v mestskom parku nahradí 47 nových stromov

IMG_4648

Mestský park na Tajovského ulici je národná kultúrna pamiatka. Jeho súčasnú podobu navrhol Ármin Petz v prvej polovici 19. storočia. Zeleň v ňom má už desiatky rokov, a preto mesto v minulosti oslovilo Technickú univerzitu vo Zvolene, aby vyhotovila dendrologický posudok. Na základe odborného posúdenia vybraných drevín z roku 2013 došlo počas posledného desaťročia k odstráneniu viacerých poškodených stromov, ktoré ohrozovali návštevníkov mestského parku. Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta ZAaRES, správca zelene v Banskej Bystrici, zároveň pred dvomi rokmi začala aj s náhradnou výsadbou v tejto lokalite. V roku 2019 tu bolo vysadených viac ako 40 javorov a líp.

V súčasnosti v parku prebieha zásah do existujúcej zelene. Počas tohto procesu bude odstránených 18 tují západných a dva smreky obyčajné z dôvodu zníženej fyziologickej hodnoty drevín, ako aj zníženej estetickej a ekologickej funkcie. Nahradia ich iné, vhodnejšie dreviny.

Na výrub stromov má mesto Banská Bystrica právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín v mestskom parku. Podľa rozhodnutia sa má výrub uskutočniť v čase vegetačného pokoja, najneskôr do 31. marca 2021, teda v primeranom predstihu pred časom hniezdenia vtákov, a tak, aby sa nepoškodili okolité dreviny.

„Do 31. októbra 2021 musí byť uskutočnená náhradná výsadba s primeranou starostlivosťou. Podľa rozhodnutia o súhlase na výrub drevín má byť v priebehu roka 2021 vysadených 21 javorov horských, 21 líp malolistých, 4 pagaštany pleťové a jeden dub letný. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí dňa 9. februára 2021 požiadalo o vypracovanie aktuálneho dendrologického posudku, podľa ktorého sa má realizovať odborné ošetrenie drevín na území parku,“ pripomína druhý zástupca primátora Milan Lichý.

V súčasnosti prebieha konanie na uskutočnenie projektu Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici, na ktorý nie sú rovnaké názory odbornej a laickej verejnosti. V rámci projektu nebude realizovaný žiadny výrub v stromových alejach. V projekte je plánovaná výsadba 64 vzrastlých stromov a 1 229 drevín či záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Staré a vzácne stromy by tak naďalej mali zostať súčasťou mestského parku a plniť svoje funkcie tak, aby neohrozovali návštevníkov.

Podrobná projektová dokumentácia spolu s detailným popisom je zverejnená na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Mestský úrad/Projekty/Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici.

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora