Aktuality

Žilinská univerzita začína v Banskej Bystrici s diagnostikou miestnych komunikácií

Diagnostika ciest v Banskej Bystrici

V budúcom roku plánuje mesto Banská Bystrica investovať do rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov.  Vedenie mesta preto nadviazalo spoluprácu s odborníkmi Katedry technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Práve riešiteľský  tím zo Žiliny vykoná počas nasledujúcich dvoch dní (30. – 31. júl 2020) v Banskej Bystrici podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych komunikácií, ktoré by mohli v nasledujúcom období prejsť rekonštrukciou. Hlavným cieľom je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a predchádzanie nepredvídaných situácií pri samotnej stavebnej činnosti.

Motívom pre spoluprácu mesta s riešiteľským kolektívom Žilinskej univerzity v Žiline bolo najmä to, že výskumný tím sa predmetnej problematike venuje dlhodobo a dosahuje pri jej riešení viacero významných úspechov doma aj v zahraničí. Diagnostika bude nasledujúce dva dni prebiehať v Banskej Bystrici s minimálnym dopadom na plynulosť dopravy.

Podrobná diagnostika ciest modernými prístrojmi nám poskytne detailný obraz o tom, kde a aké chyby sa na danej miestnej komunikácii nachádzajú. Nejde len o viditeľné chyby napr. nerovnosti na povrchu cesty, ale diagnostika poskytne aj informáciu, aký zásah do podložia je nevyhnutný a čo presne cesta potrebuje. Diagnostika nám zhodnotí vybrané úseky ciest a informácie z nej poslúžia budúcemu projektantovi kvalitne spracovať projektovú dokumentáciu. Zároveň odporučí zvoliť čo najvhodnejší technologický postup rekonštrukcie vozoviek,“ objasňuje viceprimátor Jakub Gajdošík.

V nasledujúcich dňoch prejdú diagnostikou miestne komunikácie, ktoré patria v meste pod Urpínom k hlavným cestným tepnám, frekventovaným či zanedbaným vozovkám. Ide o Tajovského ulicu a ulicu Cesta na amfiteáter, Lazovnú a Bakossovu ulicu, Hornú, Československej armády, Partizánsku cestu, Námestie slobody, ulicu M. M. Hodžu a M. Hattalu, Bernolákovu a Poľnú ulicu, Moskovskú, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK, Švermovu a Gaštanovú.

V rámci diagnostiky sa vykonajú merania diagnostickým zariadením ROADSCANNER, ktorý umožňuje nedeštruktívnou metódou získať informácie o stave vozovky. Jednak zistíme priečne a pozdĺžne nerovnosti a deflektometrom FWD-KUAB 50 zistíme priehyby vozovky pre hodnotenie a klasifikáciu únosnosti vozovky. Výstupom z realizovanej diagnostiky bude spracovanie podkladu pre projektanta s optimalizovaným návrhom rekonštrukcie a s orientačným výpočtom ekonomickej efektívnosti navrhnutých technológií rekonštrukcie. Súčasťou bude výpočet  návrhu hrúbky zosilnenia vozovky vrátane homogenizácie úsekov,“ dopĺňa profesor Ján Mikolaj zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Po vykonaní diagnostiky na vybraných úsekoch bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a spolu s rozpočtom predpokladaných nákladov prerokovaná s poslancami mestského zastupiteľstva.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria