Aktuality

Žiadate o dotáciu? Zbystrite pozornosť

Žiadosť o dotácie

Na poslednom zasadnutí MsZ schválili poslanci nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktoré nadobudne účinnosť 15. 10. K hlavným zmenám patrí odbremenenie žiadateľov od administratívnej záťaže, nakoľko všetko potrebné (tlačivo aj prílohy) nájdu na jednom mieste na webovej stránke mesta. Termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácií komisie a priamych dotácií je stanovený do 31.10. predchádzajúceho roka. O dotácie primátora mesta môžu žiadateľa požiadať počas celého kalendárneho roka, pričom žiadosť musí byť podaná vždy v roku, v ktorom sa projekt bude realizovať.

Po úprave VZN dôjde aj k zníženiu percenta vyčleneného na dotácie primátora zo sedem na päť percent, a teda pribudne percentuálne prerozdelenie dotácií komisií, ktoré budú mať o to vyšší rozpočet.

Rozdelenie dotácií vykonajú komisie do 31. decembra predchádzajúceho roka, najneskôr však do dvoch kalendárnych mesiacov po schválení rozpočtu na príslušný rok s prihliadnutím na termíny konania projektov. Novinkou, ktorá vyplynula zo skúseností z minulých rokov je aj to, že v prípade nečerpania dotácie na pôvodne schválený účel, komisia MsZ môže uznesením rozhodnúť o ďalšom použití tejto dotácie alebo jej časti na iný účel, a teda tieto financie neprepadnú, ale nájdu iné uplatnenie,“ objasňuje Zuzana Detková, vedúca ekonomického odboru.

Vyčerpané však budú musieť byť najneskôr do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.  Prijímateľ dotácie bude povinný vynaložiť na realizáciu projektu aj iné zdroje, a to vo výške minimálne desať percent z prijatej dotácie, pričom doteraz to bolo sedem percent z celkových nákladov projektu. Toto ustanovenie sa bude podľa nového VZN týkať aj dotácií primátora.

V prípade dotácie na podujatie, akciu alebo aktivitu, je prijímateľ oprávnený vyúčtovať výdavky na mzdy a odmeny najviac do výšky 20 percent z poskytnutej dotácie. Uvedené percentuálne obmedzenie sa nebude vzťahovať na výdavky vynaložené na odmeny za umelecký výkon podaný výkonným umelcom, na ktorý môže byť využitá celá dotácia. Dotáciu primátora bude možné poskytnúť len na konkrétnu akciu, podujatie, alebo aktivitu s konkrétne vymedzeným dátumom ich konania,“ dopĺňa Detková.

Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia o dotácie TU.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora