Aktuality

Nový školský rok sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná

Porada riaditeľov ZŚ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BB

Týždeň pred začiatkom nového školského roka sú na pôde mestského úradu naplánované stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Ich hlavnou témou je prioritne zabezpečenie a organizácia prvých dvoch týždňov po nástupe žiakov do škôl a detí do škôlok v súvislosti s opatreniami pred ochorením COVID-19. Počas dnešného predpoludnia si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského roka riaditelia základných škôl, ZUŠ a CVČ.

V mene vedenia mesta sa vám chcem poďakovať za uplynulý školský rok, ktorý bol nezvyčajný a náročný pre všetkých. Ďakujem, že ste to spolu s pedagógmi, rodičmi a žiakmi ustáli. Prajem vám veľa zdravia a dobrej vôle, aby ste pokračovali vo vašej práci, ktorá je užitočná pre naše mesto a jeho budúcnosť. Verím, že prežijete úspešný nový školsky rok, ktorý sa síce začína s obavami, ale myslím si, že sme pripravení,“ povedal na úvod pracovného stretnutia 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Povinná školská dochádzka

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo v súvislosti s opatreniami pred šírením koronavírusu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorými sa riadi aj mesto Banská Bystrica. Riaditelia v týchto dňoch pripravujú všetko potrebné na otvorenie školského roka a prijatie stoviek prvákov. Okrem iného sa na pracovnom stretnutí zhodli na tom, že fungovať budú aj školské kluby detí za prísneho dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní Centrálneho krízového štábu SR.

Podľa manuálu zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej alebo základnej školy predloží vyplnený dotazník a písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu. Opätovne ho predloží v prípade, že dieťa preruší dochádzku  v trvaní viac ako 3 dni. Takú istú povinnosť majú aj pedagógovia,“ objasňuje Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu.

Nosenie ochranných rúšok

Podľa manuálu bude počas prvých dvoch týždňov školského roka nosenie rúšok v interiéri povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Pre žiakov prvého stupňa sú rúška odporúčané. Deti v materských školách rúška nosiť nemusia, pedagógom sa odporúča nosiť ich. Samospráva v súvislosti s druhou vlnou pandémie v týchto dňoch zásobuje všetky školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti potrebnými dezinfekčnými a hygienickými prostriedkami. Podobné pracovné stretnutie s riaditeľmi materských škôl je naplánované na dňa 27. augusta.

Myslím si, že prvá vlna pandémie koronavírusu nás všetkých veľa naučila. Ako zriaďovateľ sme museli pružne reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu, hoci informácie zo strany štátu spočiatku chýbali. Riaditelia operatívne zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces, niekedy aj novými nepoznanými formami. Z rodičov sa stali učitelia, ktorým pedagógovia trpezlivo vysvetľovali, ako majú pri riešení rôznych úloh so svojimi deťmi postupovať. Žiaci si museli zvyknúť na nový systém výučby z domu.  Ďakujem všetkým, ktorých neprešla chuť a počas mimoriadneho obdobia sa snažili akýmkoľvek spôsobom prispieť k pokojnej organizácii netradičného školského roka. Verím, že ten nadchádzajúci odštartujeme bez problémov. Som presvedčený, že spoločnou disciplínou, dodržiavaním opatrení a vzájomnou komunikáciou všetko zvládneme,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Školy sa budú riadiť tromi fázami

Školy budú podľa Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zachovávať postup v troch fázach. Zelená fáza predstavuje stav, keď škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga na koronavírus. Oranžová fáza zachytáva situáciu, keď škola naopak má podozrivého žiaka alebo pracovníka na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov ochorenia u žiakov alebo pedagógov. V prípade, že sa u žiaka začnú prejavovať príznaky nejakého ochorenia, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Učiteľ kontaktuje rodiča, ten telefonicky lekára dieťaťa, ktorý je kompetentný posúdiť jeho stav. Až príslušný obvodný lekár osloví v prípade potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora