Aktuality

Udržba výtvarných diel a pamätihodností mesta pokračuje aj v tomto roku

čistenie sôch

Banskobystričania mohli v poslednom období spozorovať, že päť výtvarných diel, ktoré sú desiatky rokov súčasťou rôznych lokalít mesta prešlo komplexnou obnovou. Sochy vrátane podstavcov, ktoré vytvorili pred mnohými rokmi známi akademickí sochári sú dnes viditeľne čistejšie a krajšie. Samospráva zároveň vykonala jarnú údržbu zelene v ohrade Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.

Ide o dve diela z dielne Karola Dúbravského na Hurbanovej ulici č. 6 pod názvom Deva (1969) a Jesenského ulici 21 Chlapček (1971) a Pilier (1997) od Enza Marinelliho na Námestí Slobody 2. Ošetrené boli aj dve sochy vyhlásené za pamätihodnosti mesta uznesením mestského zastupiteľstva v roku 2016. Plastika Fontána, ktorá sa nachádza v Dolnej ulici 62 od skupiny tvorcov Mikuláša Palka, Pavla Reka a Jiřího Rommera  a socha  „Športovci“ od Milana Štefunka, ktorá stojí pred športovou halou Štiavničky a vznikla pravdepodobne v roku 1967 po výstavbe športoviska.

Starostlivosti o umelecké diela vo verejnom priestore sa venujeme pravidelne. S príchodom priaznivého počasia sme zabezpečili v týchto dňom údržbu piatich diel z kameňa, pieskovca a bronzu. Prešli chemickým a mechanickým čistením a obnovou poškodených častí. Sochy boli farebne zjednotené a ošetrené hydrofobizačným a spevňujúcim náterom. Za všetky práce sme vynaložili  finančné prostriedky z mestského rozpočtu vo výške 4 380 eur,“ hovorí Jana Pelikanová z Oddelenia kultúry Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Samospráva dala vypracovať aj odborné posudky k poškodeným dielam, ktoré sa nachádzajú v Parku pod Pamätníkom SNP (bývalé detské ihrisko – autor neznámy, Poľné znaky – autor Kompánek).  Následne bola vyhotovená dokumentácia (pôdorys, pohľad, rez, 3D model v mierke, virtuálna prehliadka z lokality atď.), aby bolo v budúcnosti možné vytvoriť repliky týchto diel. Zarovnaním chodníkov a údržbou zelene prešiel v týchto dňoch aj areál Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke.

Som rád, že sa nám minulý rok podarilo vďaka získanej dotácii z rezortu vnútra vo výške 38 400 eur obnoviť aj toto pietne miesto. Stavebné práce sa zamerali na opravy pamätníka a rozsiahlu revitalizáciu zelene. Obnovené boli informačné tabule a  označenie v protitankovej priekope, ktoré znázorňuje miesto masového hrobu. V tomto roku sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá v súčasnosti komunikuje s archívmi a robí prípravné práce k označeniu pietnych miest masových popráv a spresňuje zoznamy obetí,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Informácie k jednotlivým dielam nájdu záujemcovia v publikácii Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica alebo na webe www.vytvarnedielabb.sk.

V roku  2019 mesto Banská Bystrica zabezpečilo opravu a údržbu sôch:

 • Partizána autora K. Dúbravského a Zvíťazili od autora P. Tótha (obe sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov aj v Zozname pamätihodností mesta)  
 • Obytnú plastiku autora J. Kubičku vyhlásenú za pamätihodnosť mesta Uznesením MsZ v B. Bystrici č. 360/2016.
 • Odkrývanie – pamätník na pamiatku J. Langoša autorov Mateja a Karola Rosmányovcov
 • Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke – obnova stavby

 Údržba ďalších pietnych symbolov:

 • Pamätník padlým v 2. sv. vojne,  Radvanská ul., areál ZŠ
 • Pomník M. R. Štefánika, Sásovská cesta – zvonica
 • Pamätník k SNP –  Okružná ul. – pred budovou KR PZ
 • Pomník obetiam 2. sv. vojny, Sásovská cesta – Na Tále

 Údržba so spolufinancovaním:

 • Hrob Terézie Vansovej (NKP) s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku
 • Hrob Oskara Petrogalliho (pamätihodnosť mesta) s Veľvyslanectvom Maďarska

 Osadenie pamätných tabúľ:

 • Mirkovi Veselovi a Jozefovi Stykovi a ďalším, ktorí sa podieľali na vysielaní SSV,
 • Marekovi Frauwirthovi,
 • VPN pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie,
 • Pavlovi Novákovi
 • kustódom mestského múzea (Bothár, Holesch, Schweng)

Stanovisko mesta k dezinformáciám na sociálnych sieťach, 24. máj

Mesto Banská Bystrica sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach po zverejnení informácií o údržbe a obnove výtvarných diel vo verejnom priestore. Samospráva sa starostlivosti o pamätihodnosti mesta a výtvarné diela venuje dlhodobo. Za uplynulé roky bol vypracovaný zoznam všetkých výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestore na území Banskej Bystrice. Na základe odporúčaní odborníkov mesto realizuje ich obnovu postupne, podľa stavu poškodenia a umeleckej hodnoty diela. Zdôrazňujeme, že nejde o laické ošetrovanie a údržbu týchto diel, ale jednotlivé postupy sú riadne odkonzultované s teoretikmi a historikmi umenia, pamiatkarmi, architektmi, reštaurátormi a umelcami. Mesto spolupracuje s historičkami umenia a odborníkmi: PhDr. Klárou Kubičkovou, Mgr. Zuzanou Majlingovou, Ing. arch. Ivanom Siláčom, PhD., Mgr. Miloslavou Borosovou Michalcovou, Mgr. Sabinou Jankovicovou, ArD. atď.

Obnova výtvarných diel, ktorá sa práve vďaka podpore mesta v Banskej Bystrici postupne realizuje, prebieha na patričnej odbornej úrovni. Ide o veľmi ojedinelý príklad dobrej praxe, ktorý na území Slovenska stále nie je bežný. Ide o pomerne komplexnú odbornú problematiku, ktorú nie je možné obsiahnuť prostredníctvom komentárov na Facebooku,“ hovorí Zuzana Majlingová, historička umenia zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

Obnova výtvarných diel vo verejnom priestore sa realizuje reštaurátorským alebo umelecko-remeselným spôsobom. Pri národných kultúrnych pamiatkach a dielach v mestskej pamiatkovej rezervácii realizuje samospráva údržbu v zmysle pokynov a pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (napr. Obelisk na Nám. SNP, Pamätník obetiam Fašizmu v Kremničke, hrob T. Vansovej, vojnové hroby na cintoríne na Námestí Š. Moysesa, hrobka Oskara Petrogalliho…). Informácie o stave a obnove diel sa pravidelne prezentujú Komisii pre pamätihodnosti mesta a Komisii MsZ pre kultúru. Pri rozsiahlejšej údržbe komunikuje mesto aj s autormi, resp. dedičmi týchto diel. Tak tomu bolo napr. pri obnove Kernovho Kinetického objektu v Sásovej, Palkových plastikách k SNP a pod.

Považujem za absolútne nezodpovedné, aby sa neodborníci vyjadrovali k veciam, ku ktorým sa pristupuje nanajvýš zodpovedne už niekoľko rokov. Mesto má svoje odborné komisie na schvaľovanie týchto prác, ktorých členmi sú na slovo vzatí odborníci. Všetky postupy konzultujú s ďalšími špecialistami, aby sa nestalo nič z toho, čo zdôrazňujú práve nepravdivé správy diskutujúcich. Je rozdiel medzi patinou, ktorá k výtvarnému dielu a k soche patrí, a medzi zašpineným povrchom, ktoré je intenzívnejšie v závislosti od toho, ako je znečistený vzduch a životné prostredie. Sú metódy, ktorými je to možné odstrániť a predĺžiť tak krásu týchto diel. Apropo, mnohí asi ani nepoznajú ako vyzerali tieto diela v pôvodnej podobe. Táto úprava zabezpečuje ochranu povrchu do budúcich rokov a ich život v pôvodnej kráse pre ďalšiu generáciu,“ dopĺňa Klára Kubičková historička architektúry.

Ktokoľvek, kto má záujem na túto tému diskutovať, je srdečne vítaný na podujatí Potulky mestom, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2020 o 14:00-16:00/17:00. V rámci Týždňa architektúry budú potulky zamerané na výtvarné diela vo verejnom priestore spojené s následnou diskusiou v kultúrnom centre Záhrada.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria