Aktuality

Rozhodnutie mesta o otvorení ZUŠ-ky a CVČ

ZUŠ Banská Bystrica

ROZHODNUTIE

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. a), d) a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020  a rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 v znení jeho rozhodnutia číslo : 2020/12614:1-A2110 zo dňa 09.06.2020 vydaných v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  číslo : OLP/4083/2020 zo dňa  19.05. 2020, číslo : OLP/4204/2020 zo dňa  22.05.2020, číslo : OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020  a číslo : OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020, rozhodlo takto:

 s účinnosťou od 11. júna 2020

 1. obnovuje školské vyučovanie v základnej umeleckej škole;
 2. obnovuje prevádzku centra voľného času;
 3. ukladá riaditeľom základnej umeleckej školy a centra voľného času  povinnosť na základe pokynov a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, pokynov a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a tiež  organizačných pokynov a metodických usmernení zriaďovateľa, pred otvorením  základnej  umeleckej školy a centra voľného času vydať a zverejniť na ich webovom sídle, ako aj pri vstupe do základnej umeleckej školy a centra voľného času, pokyny upravujúce podmienky a opatrenia týkajúce sa:
  • prevádzky (prevádzkový poriadok) a vnútorného režimu základnej umeleckej školy a centra voľného času, do konca školského roku 2019/2020,
  • zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov;
 4.  ukladá riaditeľom základnej umeleckej školy a centra voľného času  povinnosť zabezpečiť dodržiavanie  všetkých povinností a  obmedzení stanovených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 v znení jeho rozhodnutia číslo : 2020/12614:1-A2110 zo dňa 09.06.2020, a v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/4083/2020 zo dňa  05. 2020, číslo : OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020, číslo : OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020 a číslo : OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020;
 5. ukladá riaditeľom základnej umeleckej školy a centra voľného času povinnosť zabezpečiť dodržiavanie usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizačné pokyny a metodické usmernenia zriaďovateľa zverejnené na webovom sídle zriaďovateľa.

  O d ô v o d n e n i e:

Minister  školstva, vedy, výskumu a športu  na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo : OLP/2576/2020 rozhodnutím číslo : 2000/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020 :

 • mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30.marca 2020 do odvolania,
 • mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister  školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: číslo: 2020/12033:2-A2110 v znení jeho rozhodnutia číslo : 2020/12614:1-A2110 zo dňa 09.06.2020 vydanými v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo : OLP/4083/2020 zo dňa  19.05. 2020, číslo : OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020  a číslo : OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020 rozhodol, že s účinnosťou od 10. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách a  tiež prevádzku v centrách voľného času, ak tak rozhodne zriaďovateľ

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. a), d) a ods.3 zákona  č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v spojitosti s rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020,  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 v znení jeho rozhodnutia číslo : 2020/12614:1-A2110 zo dňa 09.06.2020 vydaných v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  číslo : OLP/4083/2020 zo dňa  19.05. 2020, číslo : OLP/4204/2020 zo dňa  22.05.2020, číslo : OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020  a číslo : OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020,  s účinnosťou od     11. júna 2020 rozhodlo o obnovení školského vyučovania  v základnej umeleckej škole a obnovení prevádzky centra voľného času.

Na základe dôvodov uvedených v tomto rozhodnutí,  zriaďovateľ rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

 

 

Prílohy na stiahnutie