Aktuality

Najmenší sa vrátili do vynovených priestorov škôlky na Uhlisku

MŠ na Ul. 9. mája na Uhlisku po komplexnej rekonštrukcii

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov prispeje k väčšiemu komfortu malých Banskobystričanov.  

S komplexnou obnovou 60-ročnej MŠ na Uhlisku sa začalo v apríli 2019.  V júli toho istého roku sa rozbehli aj práce na rozšírení kapacít. Hoci ukončenie oboch projektov bolo naplánované na august 2020, mesto využilo mimoriadne obdobie na to, aby aj na tejto škôlke napredovali stavebné práce naplno. Kolaudačné rozhodnutie MŠ na Uhlisku nadobudlo právoplatnosť prvý júnový piatok. Viac ako štyridsať miest pribudlo vybudovaním prístavby v zadnej časti existujúcej budovy vo všetkých troch podlažiach. V zníženom suteréne sú umiestnené sociálne zariadenia, šatne pre deti, miestnosti pre učiteľky a riaditeľku. Priestory boli vybavené novým nábytkom a hračkami. Projekt na rozšírenie kapacít je spolufinancovaný zo získaného nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške približne 418 000 eur z celkových výdavkov projektu, ktoré boli cca 518 000 eur.

Od roku 2016 sme vďaka eurofondom a financiám z mestského rozpočtu vytvorili  pre malých Banskobystričanov 242 nových miest.  Záujem rodičov umiestniť svoje dieťa do škôlky v centre mesta je veľký, preto som rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať materskú školu na Uhlisku v oveľa skoršom termíne ako sme plánovali a vybudovať ďalšie triedy pre 44 detí. Už v  pondelok sa mohli škôlkari vrátiť z náhradných priestorov v Materskej škole na Lúčkach do nových tried s novým vybavením,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na MŠ 9. mája boli zrealizované aj ďalšie stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Suma projektu predstavuje približne 203 000 eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia je takmer 168 000 eur.  Spolufinancovanie mestom je cca 35 000 eur.

V rámci znižovania energetickej náročnosti budovy sme sa zamerali na opravy porúch a zateplenie obvodovej steny. Zároveň boli vymenené okná a dvere, došlo k obnove a zatepleniu striech, stropov technických a nevykurovaných priestorov. Pribudli solárne kolektory na ohrev teplej vody, došlo k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy budovy, boli vymenené rozvody ústredného kúrenia a osadené nové radiátory s termostatickými ventilmi, vďaka čomu sa bude môcť regulovať teplota podľa typu jednotlivých miestností,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov Odboru rozvojových aktivít mesta MsÚ v Banskej Bystrici.

Poslednou fázou boli stavebné práce zamerané na obnovu povrchu prístupovej komunikácie a chodníkov v areáli škôlky financované z mestského rozpočtu v objeme 36 000 eur, opravy vnútorných priestorov a vybavenie kuchyne vo výške 80 000 eur. Okolie MŠ počas mimoriadneho obdobia zveľadili zamestnanci spoločnosti StankoTech. Mestu ponúkli pomocnú ruku a na báze dobrovoľníctva vyčistili pieskoviská a oddychové zóny, skrášlili bylinkovú záhradku, natreli vstupnú bránu a pomohli pri úprave interiéru podľa predstáv vedenia škôlky.

Je obdivuhodné, že v dnešnej dobe sa našli dobrovoľníci, ktorí nezištne pomohli pri zveľadení interiéru a exteriéru materskej školy. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali  na obnove našej škôlky, vďaka čomu sa môžu deti vyvíjať v oveľa krajšom prostredí,“ hovorí riaditeľka MŠ na Ul. 9. mája, Klára Slabeciusová.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria