Aktuality

Mesto zverejnilo virtuálny digitálny 3D model Banskej Bystrice  

3D_textúrovaný_model

Banská Bystrica sprístupňuje pre verejnosť virtuálny digitálny 3D model mesta pod Urpínom s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa  skladá z takmer 19 000 stavieb  a významným spôsobom pomôže pri  práci odborných útvarov mesta. Tie budú môcť všetky väčšie investičné akcie vkladať do vybraného územia, čím získajú reálny pohľad na to, ako by stavba v danom priestore vyzerala.

Virtuálna 3D mapa modeluje celé historické centrum Banskej Bystrice podrobne aj s grafickými detailmi budov (komíny, vikiere) a štruktúrou fasád. V ostatných mestských častiach, v intraviláne nájde užívateľ objekty s nižšou mierou detailu. Mapa zároveň dáva do popredia zeleň nachádzajúcu sa na mestských pozemkoch. Realistická podoba urbanizovaného priestoru pomôže pri práci stavebnému odboru, oddeleniu daní a poplatkov či odboru územného plánovania mesta.

Veľa investičných akcií sa v súčasnosti dotýka najmä centrálnej mestskej zóny. Pri každom väčšom zámere žiadame  projektantov, aby nám dokumentovali ako plánovaná výstavba do danej lokality zapadne a ako tam bude vyzerať z pohľadu obyvateľov. Vďaka digitálnej 3D mape mesta môžeme model takéhoto zámeru vložiť do priestoru, pootáčať si ho z rôznych pohľadov, zistiť riziká, analyzovať a vyhodnotiť vizuálnu kvalitu a pod.,“ vysvetľuje vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta Vladimír Letovanec.

Vedenie mesta sa pri ohlásení každého väčšieho projektu stretáva v diskusiách s podnetmi od obyvateľov, ktoré sa týkajú najmä dopadov na kvalitu života. Banskobystričanov, pochopiteľne, zaujíma, či im výstavba nezakryje existujúci výhľad a nebude im tieniť, a či nebude pôsobiť v porovnaní s ostatnými budovami mohutne.

„Vďaka 3D modelu mesta budeme môcť zistiť svetelné pomery, ale aj vhodnosť stavby v danej lokalite z estetického hľadiska. V praxi to znamená, že nastavíme, v akej forme nám budú projektanti a investori odovzdávať projekty na posúdenie, aby sme  si ich vedeli vyhodnotiť v 3D priestore. V predstihu ich môžeme upozorniť na to, že stavba, ktorú plánujú v Banskej Bystrici realizovať pôsobí masívne a do daného územia sa v takom rozsahu nehodí. 3D model mesta nám dáva jedinečné možnosti okrem stavieb simulovať napríklad aj zátopové zóny v prípade, že by nastala povodeň,” dopĺňa primátor Ján Nosko.

Vytvorenie 3D modelu Banskej Bystrice po verejnom obstarávaní predstavuje sumu cca 29 000 eur.  V Európe a vo svete ešte stále nie je poskytnutie 3D smart virtuálneho modelu mesta, a v ňom vložených informácii o stavebných zámeroch prostredníctvom webovej aplikácie svojim obyvateľom, bežné.

„Sme mimoriadne hrdí  na prvé slovenské mesto – Banskú Bystricu, ktoré to zvládlo systematicky pre celé svoje územie vo forme texturovaného podrobného vektorového modelu všetkých budov.  Sme radi, že sme dostali dôveru zúčastniť sa na tomto projekte a navrhnúť riešenie. Rýchle  interaktívne zobrazovanie 3D modelu mesta na internete dáva samospráve možnosť vložiť rozličné priestorové údaje  (zďaleka nielen zámery novej zástavby), a  obyvateľom možnosť si ich zapnúť, kombinovať, porovnať  a pozrieť si zo všetkých strán.  Je to  fantastická možnosť otvorenej komunikácie a veľký skok v porovnaní s doterajšími 2D geoportálmi založenými na leteckých ortofotomapách a motivácia pre ďalšie mestá.  potvrdzuje Ing. arch. Robert  Barca, riaditeľ spoločnosti EUROSENSE s. r. o.

Digitálny 3D model mesta BB je spracovaný v LOD3 (Layer of Details) pre centrum mesta, LOD2 – pre intravilán + všetko je prekryté vektorovými textúrami, alias textúrovaný 3D model. 3D model bol fotogrametricky spracovaný spoločnosťou ©Eurosense, s.r.o. Bratislava a publikovaný je v prostredí ©ESRI ArcGIS Online.

 GISPLAN mesta Banská Bystrica zefektívňuje prácu mesta aj naďalej

Mesto pristúpilo v minulosti k tvorbe geografického informačného  systému GISPLAN, ktorého súčasťou sú digitálne mapy územia v 2D spracovaní. Užívateľ tu nájde katastrálnu mapu, územný plán i mapu budov s bezbariérovými prístupmi. V uplynulých rokoch pribudol pasport detských ihrísk, výtvarných diel, pamätných tabúľ a aj reklamných zariadení. Aj v tomto smere urobila samospráva ďalší významný krok.

Môžeme sa pochváliť tým, že  v našom GISPLAN-e pracujeme s mapami, ktoré majú oveľa kvalitnejšie rozlíšenie ako mapy známeho internetového vyhľadávača. Novinkou je mapa s vyznačením všetkých ciest, chodníkov, uličných vpustí, dopravných značiek či priechodov pre chodcov, ktoré sú  v správe mesta Banská Bystrica. Keď dôjde k opravám alebo nejaké pribudnú, zamestnanci  oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí môžu zmeny upravovať priamo v digitálnom systéme,” dopĺňa Peter Michal, špecialista GIS Odboru informatizácie a digitalizácie mesta MsÚ.

V aktuálnom období pracuje mesto s dodávateľom zberu komunálneho odpadu aj na aktualizovaní mapy kontajnerových stojísk. Do budúcna plánuje samospráva zabezpečiť pasport zelene a cintorínov v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria