Aktuality

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

Prezentácia Komunitného plánu mesta Banská Bystrica

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Dnes sa na pôde mestského úradu uskutočnila verejná prezentácia pre obyvateľov s možnosťou pripomienkovať doposiaľ vytvorený materiál.

Mesto začalo s prípravami strategického dokumentu ešte koncom minulého roka. Prvé stretnutia s obyvateľmi k tejto problematike boli naplánované už na marec 2020, avšak pandémia koronavírusu COVID-19 proces tvorby zabrzdila. Postupne sa situácia upokojila a  práce na príprave komunitného plánu sa opätovne naštartovali.

Prvé podnety a návrhy o tom, ako by sa mali sociálne služby rozvíjať a ako by mali vyzerať v našom meste najbližších desať rokov, aby naplnili potreby Banskobystričanov, nám boli doručené už v máji. Následne sa uskutočnili prvé stretnutia pracovných skupín v zložení zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, ich prijímateľov a verejnosti. Postupne, za aktívnej diskusie všetkých zúčastnených sa kreovali ciele, a s tým súvisiace aktivity potrebné pre ich dosiahnutie,“ objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Pracovné skupiny navrhovali merateľné ukazovatele i kontrolný mechanizmus ako jednotlivé ciele sledovať, keďže služby sú o ľuďoch a pre ľudí a nemali by ostať len vo formálnej rovine. Dnes, 10. septembra 2020, sa uskutočnila prezentácia pre verejnosť s možnosťou pripomienkovať všetky návrhy.

Všetkým zúčastneným sme predstavili opatrenia a aktivity, ktoré navrhli zástupcovia seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodín s deťmi, osôb v nepriaznivej sociálnej situácii  i  marginalizovaných rómskych komunít. Po vecnej diskusii sa prítomní stotožnili s prezentovaným materiálom. Je to výsledok práce členov pracovných skupín i tých, ktorí posielali podnety pre rozvoj sociálnych služieb v meste Banská Bystrica. Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu,“ dopĺňa Kružliaková.

Všetky podnety či nápady od obyvateľov a organizácií, ktoré neboli zapracované do návrhu KPSS boli posunuté na riešenie príslušným odborným útvarom mesta. V krátkom čase bude návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Banskej Bystrice na roky 2021-2027 zverejnený na pripomienkovanie a následne predložený na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora