Aktuality

Domy a byty sčítavali aj počas leta

sobd2021-logo2_2

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 percentám a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 percentám.

Prínos sčítania v Banskobystrickom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 516 samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 57,67 percent, pričom v systéme pracuje 81 percent obcí. V auguste k Balážom, Gemerským Dechtárom, Vlkyni a Železnej Breznici pribudli ďalšie obce, ktoré spracovali 100 percent bytov: Jestice, Klokoč, Konrádovce, Lukovištia, Medzibrod, Ploské, Veľká Ves, Vyšný Skálnik a Zádor. Najviac bytov editovali veľké mestá – Zvolen a Banská Bystrica (v Banskej Bystrici je od začiatku sčítania editovaných 11 836 bytov (27,32 percent), vo Zvolene 9 587 bytov (49,58 percent).

Informácie o sčítaní  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roka 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

  • Prvá fáza projektu: Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. februára 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

  • Druhá fáza projektu: Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

  • Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo (1. júna 2020) a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia, a to od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

  • Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a  v krátkom čase sme vyškolili 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa zapojili všetky obce.

  • Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

Vďaka sčítaniu budeme mať prehľad o tom, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo, a tiež o formách vlastníctva bytov. Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch. Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty alebo naďalej väčšie, a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov. Nadobudneme tiež nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien. Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú. Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu. Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

  • Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest, nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl, zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov či budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR. 

Jasmína Stauder                                                              Mesto Banská Bystrica
hovorkyňa pre SODB 2021                                            Matričný úrad a ohlasovňa pobytu