Aktuality

Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

DSC05194

Koniec roka a obdobie sviatkov so sebou prináša aj zvýšenú produkciu komunálneho odpadu. Aj tento rok bude preto v Banskej Bystrici zber posilnený. Z dôvodu dní pracovného voľna nastanú aj zmeny v pravidelných termínoch.

Zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 23. decembra 2019 do 12. januára 2020, okrem 25. decembra 2019, 1. januára 2020 a nedieľ. Žiadame preto obyvateľov, aby počas zberných dní neparkovali pred kontajnermi, najmä v čase od 06:00 hod. do 16:00 hod. V tomto období  môže v dôsledku blokácie nádob vozidlami dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk a v spojení so snehovými zrážkami to môže spôsobiť mnohé komplikácie vo veci čistoty verejných priestranstiev. Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov sa uskutoční aj počas sviatočných dní – 24. aj 26. decembra 2019 a 6. januára 2020.

Upozornenie pre právnické osoby a podnikateľov

Náhradný vývoz za sviatočné dni 24. – 26. decembra 2019 sa uskutoční v piatok, 27. decembra 2019. Za Nový rok to bude vo štvrtok, 2. januára 2020 a za sviatok Troch kráľov sa zber  uskutoční v utorok, 7. januára 2020.

Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov

Vývoz zmesového komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov, ktorý býva realizovaný v stredy (25. december 2019 a 1. január 2020) bude z dôvodu dní pracovného pokoja nahradený nasledovne:

Zber za stredu 25. decembra 2019 a 1. januára 2020 je presunutý na UTOROK, 24. december a 31. december 2019 pre nasledovné ulice: Bagarova; Gorkého; Nové Kalište; Spojová; Tichá; Wolkerova; Zelená; Iliašska; Podháj;  Sládkovičova; Zvolenská cesta; Brezová; Čerešňová; Jabloňová; Kremnička; Šípková; Majerská; Stavebná; Malachovská; Borovicová; Brestová; Klenová; Liesková; Rakytovská; Smreková; Vŕbová; Hronská; Jiráskova; Mieru; Poľovnícka; Ponická ulica; Šalkovská; 9.mája; Bellušova; B.Němcovej; Družstevná; Hronské predmestie; Hviezdoslavova; Jesenského; Mičinská cesta; Pod rybou; Pod Turíčkou; Pod Urpínom; Timravy.

Zber za stredu 25. decembra 2019 a 1. januára 2020 je presunutý na ŠTVRTOK, 26. december a 2. január 2020 pre nasledovné ulice: 29. augusta; Astrová; Azalková; Bakossova; Cesta k nemocnici; Cesta na štadión; Dobšinského; F.Švantnera; Figuša Bystrého; Hečkova; Horná; Horná Strieborná; Horné záhrady; Hurbanova; Jána Chalupku; Jegorovova; Kollárova; Komenského; Krížna; Laskomerská; Lazovná; Ľuda Ondrejova; M.Hattalu; M.M.Hodžu; Murgašova; Na Graniari; Na Karlove; Nad Plážou; Námestie SNP; Partizánska; Petelenova; Pod Jesenským vŕškom; Profesora Sáru; Skuteckého; Stoličková; Šimona Jurovského; Školská; Šoltésovej; Tajovského; Terézie Vansovej; Záhradná; Jaseňová; Lipová; Lúčičky; Na Lúčkach; Pod Dúbravou; Podlavická cesta; Povstalecká cesta; Priehrada; Višňová; Dedinská; Kapitána Jaroša; Mladých budovateľov; Odbojárov; Pod Banošom; Pod Hôrkou; Rudlovská cesta; Ružová; Strmá; Dubová; Ďumbierska; Haškova; Hlboká; Inovecká; Magurská; Na Tále; Na Zábave; Pod cintorínom; Pod Skalkou; Sásovská cesta; Stránska; Surovská; Veterná; Buková; Mlynská; Pestovateľská; Pod Stráňou; Skubínska cesta; Záhumnie.

Zberný dvor a zber nebezpečných odpadov

ZBERNÝ DVOR DECHETTERIES v Radvani bude v dňoch pracovného pokoja 24., 25., 26. decembra 2019 a v dňoch 1. – 6. januára 2020 zatvorený a dňa 31. decembra 2019 bude mať upravené pracovné hodiny od 8:30 do 13:30 hod.

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať v dňoch 23. decembra 2019 až 6. januára 2020.

Čo s vianočným stromčekom?

Zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu bude prebiehať od 6. januára do 9. februára 2020 v cykle raz za týždeň a od 10. februára 2020 priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad, je potrebné zo stromčeka odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.

Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP e-mailom na: separovanyzber@banskabystrica.sk.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora