Aktuality

Práce v Majeri pokračujú

2-5d7ba77aab99f

V roku 2016 vyhlásila samospráva urbanisticko-architektonickú súťaž zameranú na obnovu vojenského cintorína v Majeri. S opravami sa začalo minulý rok v auguste a v novembri 2019 sme si 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny pripomínali v Banskej Bystrici už na dôstojnom pietnom mieste. V najbližších dňoch sa pozornosť opäť upriami na cintorín v Majeri, kde mesto odštartuje druhú a tretiu etapu prác. Celková cena po verejnom obstarávaní je 83 829,35 eur.

Minulý rok boli odstránené trávnaté plochy a kroviny, vytýčili sa inžinierske siete, boli vyhotovené základové pilóty aj pásy, a zrealizovali sa tiež výkopy pre dažďovú kanalizáciu. Umiestnený bol aj nový Monument, ktorý je vyrobený z atmosférickej, pomaly korodujúcej ocele a vybudovala sa obslužná komunikácia.

„Som rád, že prvú etapu sa nám podarilo dokončiť do 11. novembra 2018. Monument dodáva Majeru jedinečnú atmosféru a som hrdý na to, že  je súčasťou Banskej Bystrice. Plaketami bolo označených aj 506 hrobových miest. V minulosti sme prisľúbili aj chodník a parkovacie miesta, na čom už začíname pracovať. Verím, že toto historicky významné miesto sa tak stane pre návštevníkov prístupnejšie,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebný objekt rieši návrh chodníkov, ktoré umožnia prístup k jednotlivým častiam cintorína. Ich hlavnú časť tvoria dve móla – severné a južné. Od južného móla bude viesť chodník popri miestnej komunikácii, od ktorej bude oddelený pásom zelene so šírkou minimálne 2,25 m smerom k navrhovanému parkovisku. Chodník je navrhnutý až po účelovú komunikáciu s mlatovým povrchom a trasa je vedená ponad existujúci oporný múr, ktorý sa po oboch stranách predĺži a na hornú hranu sa pripevní zábradlie. Na účelovú komunikáciu bude priamo nadväzovať chodník so šírkou 1,50 m vedený okolo južného okraja cintorína. Medzi účelovou komunikáciu a parkoviskom je navrhnutý chodník s asfaltobetónovým krytom.

V tejto lokalite nebude chýbať ani dlho sľubované parkovisko s kolmým spôsobom radenia. Obsahovať by malo deväť parkovacích miest, pričom sa ráta aj s potrebou parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Vojenský cintorín vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas  1. svetovej vojny. V minulosti do pôvodného areálu negatívne zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom a k ďalšiemu zásahu došlo výstavbou objektov v severnej časti cintorína. Tento priestor začal postupne zarastať a časom sa zničili aj náhrobky.  Zachovaný zostal iba pamätník legionárom.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria