Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 22. 3. 2019

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

zvolávam

mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 2. apríl 2019 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu. Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2019 Trhový poriadok príležitostného trhu FANZÓNA

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 1115/2018 – MsZ zo dňa 26. júna 2018 Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici – 1. etapa“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici -2. etapa“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Vstup Mesta Banská Bystrica do občianskeho združenia Neusohl Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

3. riaditeľa MBB a.s.

4. vedúcich zamestnancov MsU

5. náčelníka MsP

6. zástupcu okresnej prokuratúry

7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Priamy prenos zasadnutia 2.4.2019

Materiál na zasadnutie 2.4.2019

Prílohy na stiahnutie