Aktuality

Oficiálne sme otvorili prvú cyklotrasu v Banskej Bystrici

1

Samospráva sa dlhodobo usiluje zlepšovať podmienky pre cyklistov v našom meste. Prvým krokom bolo vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360 000 eur z rozpočtu ešte v roku 2016. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania či samotnej výstavby sa cyklotrasa Hušták – Podlavice tento rok konečne stala realitou.

Územné rozhodnutie na stavbu Cyklistický chodník ESC Podlavice nadobudlo právoplatnosť už v decembri 2014 za bývalého vedenia mesta. Samotnému budovaniu cyklotrás sa však v minulosti nevenovala pozornosť. Súčasné vedenie preto začalo tento problém aktívne riešiť v roku 2016 vyčlenením spomínanej rekordnej sumy. Tá bola použitá na výkup pozemkov a spracovanie projektových dokumentácií plánovaných cyklotrás. Pre náročné procesy sa s výstavbou prvej cyklotrasy začalo až v apríli 2018, keď bolo stavenisko odovzdané do rúk zhotoviteľa CESTY Nitra a.s. Ukončenie prác bolo avizované do desiatich mesiacov, teda do februára 2019.

„Výstavba cyklotrasy predstavuje dlhodobý proces, a to najmä v meste, kde doteraz takáto infraštruktúra nebola dlhé roky riešená. Pri realizácii sme sa stretli s mnohými prekážkami, a preto sa čas dokončenia predĺžil. Aj napriek tomu som rád, že tento rok môžeme cyklotrasu otvoriť a verím, že postupne sa stanú realitou aj ďalšie. Z problémov, ktoré sme riešili počas prác sme sa poučili a posunuli nás ďalej,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Práce prebiehali v dvoch etapách – od Športovej haly Štiavničky po Dixon a následne od hotela popri Tajovke do Podlavíc. V začiatkoch výstavby bol potrebný výrub niekoľkých drevín. Aj napriek predĺženej lehote v apríli, ktorú schválil Okresný úrad Banská Bystrica musel zhotoviteľ prestať s výrubom, nakoľko sa výrazne oteplilo, čo malo vplyv na hniezdenie vtáctva. Termín výrubu bol podľa odborného názoru ornitológov preložený z apríla na september 2018, a niektoré práce boli preto pozastavené. Za vyrúbané stromy bola zabezpečená náhradná výsadba v počte 124 ks drevín.  V druhej etape nastal problém s pripojením na elektrickú energiu, nakoľko bolo nutné doriešiť napojenie verejného osvetlenia, s čím je spojené aj vybavenie povolení. Dopravné značenie riešilo Oddelenie dopravných stavieb MsÚ Banská Bystrica v spolupráci s Dopravným inšpektorátom OR PZ v Banskej Bystrici. V júli 2019 bola dva kilometre dlhá cyklotrasa dokončená a bez zvád a nedorobkov prevzatá od zhotoviteľa.

„Prvá banskobystrická cyklotrasa vytvorila výborné podmienky pre obyvateľov Podlavíc a časti Fončordy na každodenné využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku. Veríme, že kvalitný povrch, bezpečnosť či osvetlenie budú pre obyvateľov dobrou motiváciou k tomu, aby nechávali svoje autá stále častejšie doma a presuny po meste realizovali ekologickým, praktickým a financie šetriacim bicyklom. Zároveň dúfame, že v krátkej dobe bude Podlavická cyklotrasa nasledovaná ďalšími, ktoré v Banskej Bystrici vytvoria ucelenú sieť cestičiek pre bezpečný pohyb cyklistov po vzore vyspelých európskych miest,“ hovorí Michal Majer z Občianskej Cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Celková cena za stavebné práce, stavebný dozor a nákup pozemkov je  765 137,11 eur s DPH.

„Na realizáciu získala samospráva aj nenávratný finančný príspevok z Výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ten pokryl náklady vo výške 636 609,35 eur,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Ostatné projekty plánovaných cyklotrás sú v štádiu územného konania (presnejšie Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková). Okrem toho pracujeme na projektovej dokumentácii k cyklolávke cez R1 v Radvani, podchodu pre cyklistov a chodcov popod Kúpeľnú ulicu a tiež na podchode popod malú okružnú križovatku pred ESC.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria