Aktuality

Na stavbu protipovodňových opatrení bude dozerať environmentálny dozor

Vizualizácia-protipovodňovej-ochrany-mesta

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od minulého roka realizuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Napriek tomu, že samospráva nie je investorom projektu, aktívne túto výstavbu sleduje a vstupuje do jej prípravy. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a komunikujú aj s aktivistami, aby boli investorovi a staviteľovi odovzdané všetky relevantné podnety a požiadavky.

Jednou z požiadaviek mesta, na základe podnetu aktivistov z petičného výboru Za Hron bez betónu, bolo zabezpečenie environmentálneho dozoru, ktorý by dohliadal na stavbe na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Slovenský vodohospodársky podnik environmentálny dozor obstaral a v súčasnosti ho realizuje odborník v oblasti životného prostredia Ján Šmídt.

Protipovodňové opatrenia majú ochrániť zdravie a majetok obyvateľov mesta. Zároveň však v tomto prípade ide o významný zásah ovplyvňujúci rieku Hron, vzhľad i život mesta, životné prostredie počas výstavby i po nej. Zástupcovia samosprávy preto počas rokovaní s investorom a stavebníkom presadzujú zmiernenie negatívnych dopadov na prostredie a zdravie obyvateľov. Vedenie mesta napríklad namietalo proti umiestneniu drvičky stavebných materiálov, ktorá mala byť pôvodne na mieste bývalého areálu Drukosu v centre mesta a spôsobovala by tak prašnosť a hluk. Na základe podnetu mesta bude umiestnená v kameňolome pri ceste na Hornú Mičinú mimo zastavaného územia.

„Naším záujmom je ďalšia účasť na spoločných stretnutiach s investorom a zhotoviteľom stavby, komunikácia s mimovládnym sektorom, ktorý sa venuje tejto problematike, zmierňovanie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie a informovanie Banskobystričanov o ďalších postupoch,“ vyjadril sa druhý zástupca primátora mesta Milan Lichý.