Aktuality

Na stavbu protipovodňových opatrení bude dozerať environmentálny dozor

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od minulého roka realizuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Napriek tomu, že samospráva nie je investorom projektu, aktívne túto výstavbu sleduje a vstupuje do jej prípravy. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a komunikujú aj s aktivistami, aby boli investorovi a staviteľovi odovzdané všetky relevantné podnety a požiadavky.

Jednou z požiadaviek mesta, na základe podnetu aktivistov z petičného výboru Za Hron bez betónu, bolo zabezpečenie environmentálneho dozoru, ktorý by dohliadal na stavbe na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Slovenský vodohospodársky podnik environmentálny dozor obstaral a v súčasnosti ho realizuje odborník v oblasti životného prostredia Ján Šmídt.

Protipovodňové opatrenia majú ochrániť zdravie a majetok obyvateľov mesta. Zároveň však v tomto prípade ide o významný zásah ovplyvňujúci rieku Hron, vzhľad i život mesta, životné prostredie počas výstavby i po nej. Zástupcovia samosprávy preto počas rokovaní s investorom a stavebníkom presadzujú zmiernenie negatívnych dopadov na prostredie a zdravie obyvateľov. Vedenie mesta napríklad namietalo proti umiestneniu drvičky stavebných materiálov, ktorá mala byť pôvodne na mieste bývalého areálu Drukosu v centre mesta a spôsobovala by tak prašnosť a hluk. Na základe podnetu mesta bude umiestnená v kameňolome pri ceste na Hornú Mičinú mimo zastavaného územia.

„Naším záujmom je ďalšia účasť na spoločných stretnutiach s investorom a zhotoviteľom stavby, komunikácia s mimovládnym sektorom, ktorý sa venuje tejto problematike, zmierňovanie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie a informovanie Banskobystričanov o ďalších postupoch,“ vyjadril sa druhý zástupca primátora mesta Milan Lichý.