Aktuality

Mesto si výročie SNP pripomína aj obnovou pamätníka v Kremničke

DSE_3336

Samospráva počas posledných rokov venuje zvýšenú pozornosť pietnym miestam. Vytvárame podmienky potrebné na zachovanie, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a podporujeme iniciatívy obyvateľov i občianskych združení pri ich ochrane.  Staráme sa tiež o opravu a údržbu pamiatok či pamätihodností, zabezpečujeme pasportizáciu a ochranu pietnych symbolov na našom území. Po obnove v Majeri mesto v marci 2019 avizovalo, že pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sa zameria na výnimočnú národnú kultúrnu pamiatkuPamätník obetiam fašizmu v Kremničke.

Pamätník bol postavený v roku 1949 a stal sa celonárodným symbolom pamiatky obetí nacistickej ideológie s cieľom varovať budúce generácie. Toto pietne miesto nám pripomína masové vyvražďovanie vojakov, ale aj mnohých mužov, žien a detí koncom druhej svetovej vojny. Zároveň ide aj o posledné dielo Dušana Samuela Jurkoviča, architekta európskeho významu. V roku 1963 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a dnes sa pripravuje jeho zaradenie do tematickej cesty Európska cesta po dielach Dušana Jurkoviča.

Pred dvomi rokmi samospráva prehodnotila stav pamiatky, a tiež okolia pamätníka. Potrebné bolo obnoviť spustnutý areál a upraviť okolitú zeleň. Mesto preto dalo vypracovať Zámer obnovy pamiatky – Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke, o ktorom sme komunikovali aj s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici. Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nám vypracovala Dokument starostlivosti o dreviny a zámer obnovy zelene Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke. Východiskom bol podrobný terénny prieskum zameraný na dreviny, ktorý sa uskutočnil vo februári 2019. Tento dokument obsahuje aj  historickú analýzu zelene a krajinársku analýzu národnej kultúrnej pamiatky tak, aby boli navrhované opatrenia v súlade so zámerom obnovy pamiatky. V dokumente sú  stanovené východiská pre krajinársko-architektonickú štúdiu obnovy pamätníka.

Na základe vypracovaného projektu poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na obnovu pamätníka a revitalizáciu zelene 38 400 eur a 6 000 eur použilo mesto z vlastných finančných prostriedkov.

„Tento mesiac rezonujú v našom meste celoštátne oslavy Slovenského národného povstania, a preto ma teší, že v roku 75. výročia SNP a 70. výročia odhalenia pamätníka v Kremničke sa nám podarilo  zrealizovať 1. etapu obnovy areálu pamätníka a upraviť okolitú zeleň v 10-metrovom ochrannom pásme. Následne pamätník ako miestna dominanta opätovne vynikol a priblížil sa k pôvodnému zámeru jeho autora Dušana Jurkoviča,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pred obnovou nebol pomník ani obvodový múr v zlom stave, no na pamätníku bolo viditeľné  povrchové znečistenie a drobné poškodenia. Problémom bola aj prerastajúca zeleň, ktorá obmedzovala estetický vzhľad architektonického diela. Obnova bola zameraná na elimináciu machov, lišajníkov a brečtanu na múroch, ktoré  opticky znehodnocovali pamiatku a rozrušovali murivo. Prerastené tuje boli v prípade silnejšieho vetra hrozbou, ich tieň spôsoboval zadržiavanie vlhkosti a korene prerastali do základov ohrady. Počas prvej etapy boli zároveň zrekonštruované povrchy, vyčistené kovové korózne časti vstupnej brány, vyrovnané a doplnené chýbajúce časti hraničných múrikov hrobov, vyrovnané povrchy v pochôdznej časti medzi hrobmi či zafixovná prasknutá kamenná platňa. Zároveň boli vymenené písmená, osadené pôvodne plánované kríže a biele riečne kamene na miesto masových hrobov.  Upravili sa mlatové chodníky a vykonaná bola aj hydrofobizácia. Vzhľadom na pôvodné projekty Dušana Jurkoviča, ktoré sa zachovali, sme sa usilovali maximálne priblížiť k autorovmu zámeru. Do konca roka 2019 samospráva plánuje dokončenie revitalizácie zelene a osadenie novej informačnej tabule so zoznamom obetí masových popráv.

Význam Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke je tak veľký, že v ďalších etapách je potrebné vypracovať  urbanisticko-krajinársku štúdiu. Tá by mala vymedziť rozsah pietneho územia, pričleniť vojenský zákop a miesto popráv a zabezpečiť ochranu. Riešiť by mala aj vlastnícke vzťahy v území, zabezpečiť geodetické zameranie či premietnuť požiadavky na krajinárske riešenie pamätníka v územnom pláne zóny, a zabezpečiť tak aj trvalú ochranu vizuálnych kvalít okolia pamätníka. Potrebné je tiež riešenie chýbajúceho pešieho prepojenia či vybavenosti ako napr. sociálne zariadenia, mobiliár, osvetlenie či orientačný a informačný systém v kvalitnom dizajne.

Okrem veľkých pamätníkov sa mesto Banská Bystrica usiluje postupne obnovovať aj výtvarné diela vo verejnom priestore. Zameriavame sa najmä na pamätihodnosti mesta.

„V minulosti sa nám podarilo obnoviť diela Univerzum v Sásovej a Mobil na Fončorde, ktorých autorom je M. Kern. V roku 2018 sme obnovili desať skulptúr autorov M. Palka, P. Reka a J. Rommera či S. Likavca, ktoré boli osadené pri príležitosti 30. výročia Slovenského národného povstania.  Následne prešiel údržbou aj Pamätník hrdinom sovietskej a rumunskej armády na Námestí SNP. Tento rok sme skrášlili verejný priestor očistením diela Obytná plastika od J. Kubičku na Bakosssovej ulici a sochu Partizána od K. Dúbravského pod Urpínom,hovorí referentka Oddelenia kultúry Jana Pelikánová.

Okrem výtvarných diel sa samospráva priebežne stará aj o hroby významných dejateľov. V minulom roku boli obnovené hroby s náhrobníkmi F. Macholda, J. Móryho a J. Egryho. Tento rok sa spolu s inými samosprávami či cirkevnými a spoločenskými inštitúciami venujeme rekonštrukcii hrobu T. Vansovej a O. Petrogalliho.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria