Aktuality

Detské ihriská budú podliehať ešte prísnejším pravidlám

Fotografia3008

Bezpečnosť detských ihrísk sa od začiatku roka 2020 zvýši. Parlament schválil nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, ktorý nadobudne účinnosť od 01. januára 2020, pričom vlastníci detských  ihrísk budú mať lehotu 18 mesiacov na to, aby boli tieto ihriská pripravené na ich  prevádzkovanie podľa nových podmienok.

Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať. Netýka sa to len jednotlivých zariadení detského ihriska (tzv. herných prvkov), ale aj ihriska ako celku. Zákonom sú stanovené  napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie jednotlivých zariadení detského ihriska. V zákone  sú definované aj základné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, okrem iného, povinnosť viesť evidenciu úrazov ku ktorým došlo v priestoroch detského ihriska, a zároveň povinnosť oznámiť každý takýto úraz Slovenskej obchodnej inšpekcii. Nový zákon stanovuje povinnú vstupnú kontrolu v prípade  nových detských ihrísk, a tiež v prípade, že došlo k zmene detského ihriska, zároveň zavádza povinnosť ich  pravidelných ročných kontrol. V prípade nedodržiavania zákonom stanovených pravidiel vlastníkom alebo prevádzkovateľom detských ihrísk hrozia vysoké sankcie.

Odstrániť  musíme aj železné zemegule či klasické kovové hojdačky, na ktorých sa hrávali deti celé desaťročia. Je to práve z dôvodu zvýšenia požiadaviek na bezpečnosť. Často sa stretávame s názorom, že doteraz sa nikomu nič nestalo. Všetky samosprávy, a teda aj mesto Banská Bystrica, však musia rešpektovať legislatívu, nakoľko v prvom rade musíme dbať na bezpečnosť detí, a zároveň sa chceme vyhnúť vysokým sankciám, ktoré by mohli mať značný dopad  na rozpočet mesta,“ hovorí Natália Šmideková z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Naša samospráva sa výmene nebezpečných herných prvkov venuje už niekoľko rokov. V koncepcii detských ihrísk mesta Banská Bystrica máme 83 detských ihrísk, s tým, že  52 prešlo od roku 2014 rekonštrukciou –  z toho 12 z celkového počtu 16 v Sásovej, 22 z celkového počtu  42 v lokalitách  Fončorda, Radvaň, Podháj, Rakytovce, Pršany a Šalková, 16 z celkového počtu  22 v centre mesta a 2 ihriská z 3 v Podlaviciach.

„V najbližšom období budeme vo výmene nevyhovujúcich zariadení detských ihrísk  pokračovať v zmysle platnej legislatívy. Chápeme, že obyvatelia nechcú byť dlhodobo bez  ihriska, a preto budeme postupovať tak, aby sme tejto situácii predišli. Máme spracovaný prehľad o stave detských ihrísk a postupne z nich budeme v jednotlivých lokalitách odstraňovať staré zariadenia, ktoré v čo možno najkratšom čase  nahradíme novými,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Na území mesta Banská Bystrica však počas rokov vznikli aj detské ihriská, ktoré vytvorili   samotní obyvatelia, a teda nie sú v koncepcii detských ihrísk mesta Banská Bystrica. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto detské ihriská sa  nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, zodpovednosť za ich bezpečnosť, prípadné úrazy, alebo nedostatky nesie samospráva. V záujme rešpektovania  platnej legislatívy, takéto detské ihriská sme nútení  rušiť.

Po zvážení podnetov od obyvateľov, samospráva nepristúpi k odstráneniu všetkých starých zariadení z detských ihrísk naraz. Pri ich výmene budeme postupovať podľa stavu detských ihrísk, a to od tých najstarších. Zároveň, v najbližších dňoch budú na jednotlivých detských  ihriskách umiestnené informačné tabule obsahujúce  upozornenie  na ich stav, ako aj výzvu pre rodičov detí, aby dbali na zvýšenú opatrnosť.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria