Aktuality

Výzva na voľby členov rady školy

Škola

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

 

výzvu

na voľby členov  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri:

 

Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, je 11 členov rady školy v zložení:

 

jeden zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami základnej školy,

jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy,

jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

traja zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo   školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy,

– jeden zástupca rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancom školy alebo   školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy,

štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa.

 

Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov základnej školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Voľby členov rady školy v termíne do 19.10.2018 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici  uznesením  z 26. júna 2018 číslo 1118/2018 – MsZ.

Zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy bol dňa 13.09.2018 zvolený vo voľbách zamestnancami základnej školy.

Zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy bol dňa 05.09.2018 zvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy.

Zástupca ostatných zamestnancov školy bol dňa 12.09.2018 zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy.

Zástupca rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancom školy alebo školského zariadenia bol dňa 12.09.2018 zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie