Aktuality

Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ Radvanská 1

Materská škola

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

výzvu

na voľby členov  Rady školy pri Materskej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstvea školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri:

Materskej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica je 5 členov rady školy v zložení:

 

– jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy,

–  jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

– dvaja zástupcovia rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancami školy alebo   školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy,

jeden delegovaný  zástupca zriaďovateľa.

 

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Voľby členov rady školy v termíne do 30. 9.2018 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici  uznesením  z 14. augusta 2018 číslo 1134/2018 – MsZ.

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica