Aktuality

Stanovisko vedenia mesta k odpredaju nájomných bytov na Severnej ulici

Stanovisko mesta byty

Počas uplynulých štyroch rokov sa súčasné vedenie mesta stretlo s mnohými podnetmi, ktoré neboli vždy pozitívne a ich začiatok siaha do obdobia pred nástupom Jána Noska ako primátora mesta Banská Bystrica. Týka sa to aj témy nájomných bytov v Banskej Bystrici, ktorú v pondelok, 29. októbra 2018 otvorili poslanci mestského zastupiteľstva Igor Kašper a Martin Klus. Ide o situáciu, ktorej riešenie bolo potrebné a neodkladné a vznikla za primátora Petra Gogolu, ktorý vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti BPM, s. r. o.

V roku 2013 bola bytovka na Severnej ulici prevedená z majetku mesta na spoločnosť BPM s.r.o. V tom istom roku bola podpísaná aj zmluva o výstavbe so spoločnosťou Prima Invest s. r. o. Prestavba spomínaného objektu prebiehala na prelome rokov 2013/2014. Dňa 3. decembra 2014 bola podpísaná Dohoda o urovnaní a vysporiadaní sporných nárokov medzi stavebníkom, teda spoločnosťou Prima Invest, a BPM a.s. Bola v nej uznaná pohľadávka viac ako 2 400 000 eur bez DPH.

„V čase, keď sa stavalo a vznikla táto pohľadávka, bol som riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a v primátorskom kresle sedel môj predchodca Peter Gogola, ktorý mi zanechal zadĺžený bytový podnik. V súčasnosti kandiduje za poslanca, a tiež je podporovateľom Igora Kašpera. Pán Kašper sa na vzniknutú situáciu nečinne prizeral aj napriek tomu, že bol v tom čase nielen poslanec mestského zastupiteľstva, ale od roku 2011 aj člen dozornej rady BPM s.r.o.,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko sa nastúpil do výkonu funkcie dňa 15. decembra 2014 a bytovka bola skolaudovaná 31. decembra 2014, teda len dva týždne po jeho nástupe. Do užívania bola odovzdaná začiatkom roka 2015.

„Bol som rád, že v meste máme nájomné byty. Mojím cieľom bolo zlúčenie spoločnosti MBB s.r.o. a BPM s.r.o. pripraviť k 1. januáru 2016, a podniknúť tak kroky k ich ozdraveniu. Nevyhnutnosťou v procese zlúčenia bola aj príprava ekonomickej a právnej analýzy oboch spoločností. O pripravovanom procese zlučovania spoločností, ktorý prebiehal v roku 2015, bol informovaný každý člen dozornej rady BPM, s.r.o., vrátane Igora Kašpera a Martina Klusa ,“ doplnil Ján Nosko.

Dňa 21. apríla sa konala dozorná rada vo vedení s jej novým predsedom Igorom Kašperom. Za nového podpredsedu bol vymenovaný iniciátor trestného oznámenia Martin Klus. V zápisnici zo zasadnutia sa v bode štyri nachádza informácia o obsadenosti a možnosti odpredaja bytov na Severnej 5, pričom dozorná rada nariadila konateľovi spracovať cenu na odkúpenie bytov na spomínanej ulici. Pod touto zápisnicou je podpísaný vtedajší predseda dozornej rady Igor Kašper.

Po dôkladnej analýze dospelo vedenie mesta k zisteniu, že spoločnosť BPM s.r.o. dlhovala koncom roka 2015 iba zhotoviteľovi bytovky, teda spoločnosti Prima Invest, viac ako 1 800 000 eur po lehote splatnosti. Okrem toho nesplatená časť úveru voči financujúcej banke VÚB a.s., ktorý bol poskytnutý na výstavbu bytovky, predstavovala v tom čase sumu viac ako 722 000 eur.

Nakoľko spoločnosť BPM s.r.o. nebola schopná uhradiť spoločnosti Prima Invest s.r.o. spomínanú sumu, hrozil jej konkurz a nariadenie predbežného opatrenia, ktoré by okrem iného znemožnilo zlúčenie spoločností a znamenalo by súdnu blokáciu majetku a účtov spoločnosti, ako aj narastanie úrokov z omeškania. Nevyhnutné bolo tiež splácanie vyššie uvedeného zostatku úveru, ako aj ďalších záväzkov spoločnosti voči zamestnancom a tretím subjektom. Na základe toho sa vedenie spoločnosti rozhodlo pristúpiť k jedinému možnému racionálnemu kroku, a to k odpredaju 25 bytov budovy Severná 5 jej zhotoviteľovi Prima Invest s.r.o.

Kúpna cena predstavovala spolu sumu vo výške takmer 2 113 000 eur, t. j. cca 1 298 eur s DPH za meter  štvorcový. Spoločnosť Prima Invest s.r.o. časť kúpnej ceny vo výške viac ako 722 000 eur uhradila prevodom na bežný účet spoločnosti BPM s.r.o., pričom uvedené prostriedky boli použité výlučne na vyplatenie celého zostatku úveru voči financujúcej banke VÚB a.s. Zostávajúca časť kúpnej ceny bola započítaná oproti splatnej pohľadávke spoločnosti Prima Invest s.r.o. v takej výške, v akej sa pohľadávky vzájomne kryli, t. j. cca 1 390 000 eur. Kúpna zmluva bola ihneď zverejnená na webovom sídle BPM, s.r.o., to znamená, že bola verejne prístupná, ku dnešnému dňu takmer tri roky. Na základe vyššie uvedeného, a tiež vzhľadom na to, že dozorná rada na čele s predsedom Igorom Kašperom a podpredsedom Martinom Klusom dňa 21. apríla 2015 nariadila konateľovi spracovať cenu na odkúpenie bytov na Severnej 5, neobstojí tvrdenie, že o tom Kašper s Klusom nevedeli.

„Mojou prioritou bola predovšetkým ochrana majetku mesta Banská Bystrica a majetku BPM s.r.o., a to nielen bytového domu na Severnej ulici, ale aj plavárne, zimného štadióna a ostatných nájomných bytov, ktoré sa v tom čase nachádzali vo vlastníctve BPM s.r.o. Otvorenie tejto témy krátko pred voľbami vnímam ako účelové. Nejde o žiadnu novú tému ani o žiadne nové informácie. Ide o problém, ktorý vznikol pred našim nástupom do vedenia mesta a nebyť našich konkrétnych krokov, ohrozíme aj ďalší mestský majetok. Paradoxné je, že túto tému otvárajú tí, ktorí o probléme vedeli, boli priamo v dozornej rade bytového podniku, ale nekonali,” uzatvoril primátor Ján Nosko.

Galéria