Aktuality

Skúška sirén každý druhý piatok v mesiaci

sirena

Skúška sa vykonáva v druhý piatok mesiaca o 12,00 hod. –  stálym tónom v trvaní 2 minúty.

Čo robiť keď zaznie siréna?

Žijeme v dobe kedy  ruch v uliciach pomaly neutícha ani v nočných hodinách. Denno-denne sa stretávame so situáciami keď počujeme hučanie sirén na vozidlách záchrannej služby, hasičského a záchranného zboru, rôznych zložiek polície ale aj iných služieb, ktoré čistia cesty, chodníky, cúvajúcich áut a pod

S určitou pravidelnosťou však počujeme aj sirény, ktoré slúžia na preskúšanie ich funkčnosti, ale najmä  slúžia na vyrozumievanie obyvateľstva pri vzniku rôznych mimo-riadnych udalostí, ktoré môžu ohroziť zdravie, životy, majetok alebo životné prostredie. Preto je potrebné rozlišovať aj tieto signály.

V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.

Skúška sa vykonáva v druhý piatok mesiaca o 12,00 hod. – stálym tónom v trvaní 2 minúty.

Pre rok 2017 sú stanovené tieto termíny na vykonanie skúšky sirén:

13. január, 10. február, 10. marec, 21. apríl, 12. máj, 9. júna, 14. júla, 11. augusta, 8. septembra, 13. októbra, 10. novembra, 8. decembra 2017.

Informácie o preskúšaní sirén sa oznamujú v médiách, na školách, v tlači, na obci resp. meste. Preto sa aj naše mesto pripája k pravidelnej informácii o skúške sirén na našej web stránke mesta.
V tomto prípade nie je potrebné nič vykonávať. Tu si len overíme, či v našej blízkosti sa nachádza takáto siréna, ktorá má za účel najmä informovať o možných hrozbách.

 

Čo ak zaznie siréna v inom termíne ???

Tu je potrebné rozoznávať, či ide o stály alebo kolísavý tón sirény.

Oba signály sú VAROVNÉ :

Kolísavý 2-minútový tón –  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie únikom nebezpečnej látky ( v našom meste ide najmä o čpavok – Zimný štadión, Banskobystrický pivovar, veľkokapacitné chladiace boxy, preprava po železnici resp. cestnej siete, chlór – plaváreň, úpravne vody, iné nebezpečné látky najmä pri preprave, veľké cestné, železničné, letecké havárie, požiare a pod.).

Stály 6 – minútový tón – Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou ( v našom prípade záplavy z vodných tokov Hron, Bystrica, Tajovský potok, Rudlovský potok, ale aj prívalové dažde a prietrže mračien, kedy za krátku dobu spadne na malej ploche enormne vysoké množstvo zrážok čím vznikne povodeň aj tam kde nikdy potok netiekol).

V týchto prípadoch je potrebné najmä  zachovať kľud a pokoj. Pokiaľ sa nachádzate mimo budovu, je potrebné čo najskôr sa vrátiť domov alebo vstúpiť do najbližšej budovy.

 

Pokiaľ ste doma :

  • uzavrieť všetky okná a zamedziť vetranie, prelepiť špáry a netesnosti,
  • uhasiť otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
  • sledovať vysielanie RTVS a riadiť sa pokynmi pracovníkov mesta, mestskej polície, polície, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
  • neopúšťať domov, v žiadnom prípade sa nesnažiť vyzdvihnúť deti zo školských zariadení. O ne bude postarané.
  • telefonujte len v najnutnejších prípadoch, hlavne nezaťažujte integrovaný záchranný systém ( č. t. 112 ),
  • postarajte sa o domáce zvieratá,
  • vhodné je pripraviť si evakuačnú batožinu pre prípad nutnosti vykonania krátkodobej evakuácie ( osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod. ),
  • čakajte na ďalšie pokyny.

 

Signál o ukončení ohrozenia

Stály dvojminútový tón – Koniec ohrozenia – čiže okrem toho, že slúži na preskúšanie sirén, používa sa na znamenie ukončenia ohrozenia. Život sa postupne dostáva do normálnych koľají.