Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle  §-u  12  ods.  1  zákona   SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam  ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

22. novembra 2018 (štvrtok) o 16.00 h

v priestoroch Cikkerovej siene Radnice, II. poschodie, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie

2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica

Predkladá: Juraj Olejček, predseda Mestskej volebnej komisie

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Banská Bystrica

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ

5. Voľba návrhovej komisie

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ

7. Návrh termínu a programu najbližšieho zasadnutia MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Schválenie uznesení MsZ

10. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Priamy prenos zasadnutia mestského zastupiteľstva

Prílohy na stiahnutie