Aktuality

Mesto Banská Bystrica a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

i_4983045

Mesto Banská Bystrica sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

  • úroveň miestnej územnej samosprávy,
  • úroveň regionálnej územnej samosprávy,
  • mikroregionálna úroveň
  • národná úroveň (štátna správa).

Pilotný projekt: Trvalo udržateľná mobilita

Cieľom projektu znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica. Problematika dopravy v meste je široká agenda. Obce si často nevedia nájsť riešenia problémov dopravy v meste, ktoré by boli založené na vyváženosti  využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov, a ktoré by rešpektovali záujem obyvateľov mesta o kvalitné  a zdravé životné prostredie. Na príprave plánu udržateľnej mestskej mobility je nevyhnutné pracovať s obyvateľmi mesta a jednotlivými mestskými časťami tak, aby nastavené opatrenia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s verejnosťou hľadať efektívne riešenia v oblasti zdravého životného prostredia a iných foriem mobility v meste.

Aktivity projektu budú pozostávať zo sociologického prieskumu dopravného správania na území mesta Banská Bystrica. Potrebné budú stretnutia projektového tímu a ďalších relevantných inštitúcií na území mesta. Počas realizácie projektu budeme organizovať verejné stretnutia s obyvateľmi jednotlivých mestských častí a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Nadáciou Ekopolis.

Hlavné výstupy

  • prieskum dopravného chovania
  • analýza legislatívnych podkladov a dokumentov pre oblasť udržateľnej mobility a dopravy.

Kontaktné osoby: