Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25.6.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 18. 6. 2024

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 25. jún 2024 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Aktualizácia návrhov na čerpanie úverov Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. … o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 8 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. …/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 8

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.1, polyfunkčný areál Slovenka – SEVER-ZÁPAD – návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Postup mesta Banská Bystrica pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Zrušenie uznesenia č. 817/2021-MsZ a časti IV. uznesenia č. 508/2020-MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Zrušenie časti III. uznesenia č. 603/2020 – MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2023

Predkladá: Mgr. Viliam Pischko, náčelník MsP

18. Upozornenie Ministerstva kultúry SR na nespisovný názov ulice – informácia

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

19. Správa o Akčnom pláne otvoreného vládnutia 2024 – 2026 a činnosti Referátu pre participáciu a inováciu v oblasti otvoreného spravovania

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2024 – kontrola evidencie, výberu a účtovania úhrad za poskytované sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v Rozprávkových jasličkách, Trieda SNP 15, Banská Bystrica v prvom polroku roku 2023 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2024 – kontrola verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Spojová 14, Banská Bystrica realizovaných v roku 2022 a 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2024 – kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2023 v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanova 12, Banská Bystrica

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2024

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 17. 4. 2024 do 18. 6. 2024

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

25. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. apríla 2024

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

26. Interpelácie poslancov

27. Diskusia

28. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2023

– Informatívna správa o aktuálnych aktivitách Mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

– Informácia o splnení časti IV. uznesenia č. 382/2024 z 23. 4. 2024

– Výročné správy organizácií, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica za rok 2023

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia