Aktuality

Mesto získalo viac ako šesť miliónov eur na rekonštrukciu ZŠ Golianova a ZŠ Slovenského národného povstania

default

Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch, sa Banská Bystrica aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl. Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov a dosiahnuť významné úspory. Súčasťou zámeru je aj budovanie fotovoltických zariadení na strechách školských objektov, vďaka čomu si budú môcť školy vyrábať vlastnú energiu. Dobrá správa je, že samospráva uspela a získala  6,1  mil. eur na rozsiahlu rekonštrukciu ZŠ Golianova a ZŠ Slovenského národného povstania.

Odbor rozvojových aktivít mesta systematicky vyhodnocuje potenciál mestských budov na energetickú obnovu, a to najmä v nadväznosti na možnosti financovania z nového programového obdobia. Medzi základné kritéria, ktoré boli posudzované pri výbere jednotlivých objektov základných škôl patrila ich energetická náročnosť, potenciál úspor, technický stav a vek. Na budovách vykonali odborníci v uplynulých mesiacoch obhliadky a vypracovali energetické hodnotenia, certifikáty a projektové dokumentácie, čo je aj podmienkou získania externých zdrojov.

 Veľmi ma teší, že vďaka získaniu 6,1 miliónov eur z Programu Slovensko budeme môcť komplexne zrekonštruovať dve jubilantky, 60-ročnú ZŠ Golianovu a 65-ročnú ZŠ Slovenského národného povstania.  Obnovou týchto základných škôl a inštaláciou fotovoltických opatrení na ich budovách dosiahneme významné energetické úspory primárnej energie na úrovni 60 percent a znížime produkciu emisií. Vďaka fotovoltike si budú môcť školy pokryť spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka, čím dosiahneme úspory na prevádzkových nákladoch. Je to perfektný darček k ich významným sviatkom,“ informoval primátor mesta Ján Nosko.

V prípade ZŠ Slovenského národného povstania ide o získanie mimorozpočtových zdrojov v objeme 3,1 mil. eur, obnova ZŠ Golianova bude financovaná vďaka sume cca 3 mil. eur. Stavebné práce budú, okrem iného, spočívať v zateplení budov, striech, výmene okien i dverí, inštalácii novej vzduchotechniky i osvetlenia.

V najbližších dňoch nás čaká podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Následne vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Ak pôjde všetko hladko, začiatok stavebných prác predpokladáme na jar roku 2025. Projektovo máme pripravenú rekonštrukciu ďalších objektov škôl s najväčšou energetickou náročnosťou a na príprave ďalších neprestávame pracovať. Veríme, že budú vyhlásené aj nové výzvy, pretože záujem samospráv o energetickú obnovu budov je enormný a rovnako patrí medzi naše priority. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme využili všetky možnosti Programu Slovensko, prípadne iných finančných mechanizmov na komplexnú obnovu základných škôl a ostatných mestských budov,“ dopĺňa Martin Lakanda, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

Základná škola Slovenského národného povstania, ktorá sa nachádza na ul. Trieda SNP oslávi v tomto roku už svoje 65. narodeniny. „Teší ma, že komplexnou rekonštrukciou zvýšime ďalšiu životnosť budovy. Nevyhnutnou obnovou a zavedením jednotlivých opatrení ušetríme náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch, v lete sa bude naopak budova menej prehrievať. Zároveň vytvoríme zdravú a priaznivú mikroklímu vo vnútri školy a celkovo zlepšíme jej estetický vzhľad,“ hovorí Sergej Čabala, riaditeľ ZŠ Slovenského národného povstania.

Rovnako pekný darček k narodeninám dostala aj ZŠ Golianova, ktorá otvorila svoje brány 1. septembra 1964.

Schválený projekt na obnovu našej školy  v hodnote približne tri milióny eur je skvelý darček k jej 60. narodeninám. Je potrebné poďakovať sa vedeniu mesta, projektovému oddeleniu, oddeleniu inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy za aktívny prístup k výzvam a riešeniu požiadaviek nás, riaditeľov.  Pre učiteľov a žiakov to znamená zvýšenie kvality prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj keď budeme stáť pred organizačnou výzvou súvisiacou so zabezpečením vyučovania pri prácach na budove, verím, že výsledok bude stáť za to. Tešíme sa a ďakujeme,“ dopĺňa riaditeľ ZŠ Golianova  Peter Zlevský.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria