Aktuality

Stratégia rozvoja školstva v Banskej Bystrici stojí na štyroch pilieroch

Škola

Starostlivosť o školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je jednou z kľúčových priorít samosprávy. Medzi základné predpoklady optimálneho fungovania školského systému patrí ich personálne zabezpečenie, ako aj materiálno-technické vybavenie. Napriek náročnému obdobiu pandémie koronavírusu, vytvoril spracovateľský tím Koncepciu rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021 – 2026. Rozsiahly dokument mapuje súčasný stav mestských materských a základných škôl, vymedzuje ciele, priority a konkrétne opatrenia na najbližších päť rokov.

Pri tvorbe koncepcie sa v období od septembra 2020 do novembra 2021 realizoval dotazníkový prieskum a viaceré stretnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení, pedagogickými i odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, s odborníkmi v oblasti poradenstva, ale aj s predstaviteľmi iných organizácií, ktoré majú v našom meste vplyv na vzdelávanie. Obdobie spracovania koncepcie bolo sprevádzané pandemickými opatreniami s vážnymi dopadmi na spôsob výučby. Na základe analýz, identifikoval spracovateľský tím dva kľúčové problémy, ktoré úzko súvisia so stavom školstva a podmienkami v celej Slovenskej republike.

„Ide o chýbajúci systém hodnotenia a nedostatočný systém poradenstva v školstve. Absentujú nástroje motivácie učiteľov pre svoj profesijný rast, pretrváva uniformita školstva, nerozvíja sa inovatívnosť, zvyšuje sa nespokojnosť spoločnosti so školstvom. Zároveň chýbajú vo vyučovacom procese podporné služby odborníkov, sociálni pedagógovia a pod. Do budúcna bude preto potrebné navýšiť počet odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagogických asistentov, ako aj asistentov učiteľov,“ hovorí Magdaléna Bernátová, spracovateľka Koncepcie rozvoja školstva mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2026.

Potreba vzniku tzv. inkluzívnych tímov, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov, detí a zároveň podporujú  učiteľov a rodičov, je v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá. Dobrým príkladom sú viaceré banskobystrické základné školy a škôlky, ktoré uspeli v roku 2020 v Národnom projekte ministerstva školstva podporujúcom práve inkluzívne vzdelávanie. Učiteľom v triedach vypomáhajú pedagogickí asistenti, školskí psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia. Napriek tomu, že slovenský školský systém má nedostatky, samospráva ich plánuje v rámci miestnej školskej politiky riešiť.

„Vytváranie bezpečného a atraktívneho prostredia v našich materských a základných školách má pre deti a žiakov pozitívny vplyv na ich celkový vývoj. Zároveň je to jeden z aspektov, ktorý môže vzbudiť záujem o školu a ďalšie vzdelávanie. Ďakujem spracovateľskému tímu za vytvorenie koncepcie, ktorá dáva nášmu mestu víziu. Verím, že vďaka podnetom a potrebám zahrnutým v koncepcii bude mať Školský úrad s čím pracovať a podarí sa nám napredovať aj v tejto oblasti. Zároveň som presvedčený, že by bolo vhodné, keby sa aj status učiteľa vrátil na miesto, ktoré mu v minulosti patrilo. Bez dobrých učiteľov bude v budúcnosti len veľmi ťažko realizovať akúkoľvek koncepciu,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Na základe rozsiahlych analýz je súčasťou koncepcie aj stratégia pre rozvoj školstva so štyrmi prioritami: personál, priestory, programy a partnerstvo. Okrem nevyhnutnosti odborných pedagógov je rovnako dôležité riešiť programy podporujúce učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese reagujúce na potreby detí a ich rozvoj. Skvalitňovanie školstva by sa malo realizovať v neustálej spolupráci a koordinácii všetkých zainteresovaných strán – detí, žiakov, učiteľov i rodičov. Partnerská spolupráca by sa mohla rozvíjať napríklad zriadením mestského žiackeho parlamentu. Napriek desiatkam miliónov eur, ktoré samospráva do rekonštrukcie materských i základných škôl za posledné roky investovala, plánuje mesto aj v budúcnosti pokračovať v modernizácii tried či znižovaní energetickej náročnosti budov. Dôležitý je preto energetický audit 33 mestských objektov, ktoré si dala samospráva vypracovať vďaka získaným eurofondom ešte v uplynulom roku.

Koncepcia rozvoja školstva bola zároveň spracovávaná v období, v ktorom sa uskutočňovalo aj strategické plánovanie na nové programové obdobie na všetkých úrovniach – štátnej, krajskej, ako aj na úrovni mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica. V rovnakom čase boli pripravované mnohé reformné zmeny zo strany rezortu školstva, ktoré reflektujú dlhodobé potreby zmien v regionálnom školstve, možnosti Plánu obnovy a i. Kompletný dokument je dostupný na tomto odkaze. 

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora