Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 5.4.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 29.3.2022

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 5. apríl 2022 (utorok) o 9.00 hod.

 do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na schválenie účelu a zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 h – 12.30 h

11. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č……/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 6“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Návrh na začatie obstarávania Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Správa o priebehu príprav a organizácie EYOF 2022 v Banskej Bystrici

Predkladá: Mgr. Peter Hamaj, riaditeľ EYOF Banská Bystrica 2022, n.o.

15. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 00/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 7/2015

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

16. Návrh na odvolanie člena z mestskej školskej rady a z rád škôl a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do mestskej školskej rady a do rád škôl pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta za rok 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2021

Predkladá: Mgr. Viliam Pischko, poverený vedením MsP

19. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu „IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

20. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

21. Návrh na odvolanie člena Komisie MsZ pre modernú samosprávu

Predkladá: Ing. Andrej Leitner, predseda Komisie MsZ pre modernú samosprávu

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2021 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 16/2020 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici pri poskytovaní dotácií vo verejnom záujme v prospech dopravcu SAD Zvolen zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu na území mesta Banská Bystrica od predchádzajúcej kontroly, teda za obdobie nasledujúce po období, za ktoré bola naposledy predmetná kontrola v SAD Zvolen

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2021 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 – procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia vysúťažených podmienok

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

24. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 19/2021 – kontroly verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu obnovy Mestského parku v súvislosti s platnou legislatívou, oprávnenie na spracovanie obnovy historického parku

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

25. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2022 – kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti prijatých dotácií a grantov súvisiacich s činnosťou mestskej obchodnej spoločnosti, Mestské lesy, s.r.o. 2020 – 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

26. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2022 – kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 1/2021 – kontrolu prípravy, priebehu a vyhodnocovania verejných súťaží týkajúcich sa rekonštrukcie Zimného štadióna (Hala A a Hala B) v Banskej Bystrici uskutočnených v roku 2020 v gescii spoločnosti MBB, a.s.

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

27. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2022 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v roku 2019 a 2020

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

28. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 02.02.2022 do 29.03.2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

30. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 8. februára 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

31. Interpelácie poslancov

32. Diskusia

33. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Materiály predkladané na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia