Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 16.3.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 10. 3. 2022

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zvolávam

IX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 16. marec 2022 (streda) o 14.00 hod.

 

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Deklarácia k situácii na Ukrajine

5. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály predkladané na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia