Aktuality

Dobrovoľnícka pomoc pre seniorov v domácom prostredí

senori

Seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Mesto pod Urpínom sa im snaží pomáhať a neustále zlepšuje služby. Od 1. februára 2022 spustí v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n. o. pilotný program „Pomoc seniorom v ich domácom prostredí“. Po skúšobnom období bude vyhodnotený. V prípade potreby tvorcovia program vylepšia a zefektívnia.

Pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 samotní Banskobystričania vyjadrili požiadavku na vytvorenie dobrovoľníckeho programu pre starších ľudí žijúcich v domácom prostredí. Súčasne o jeho realizáciu požiadali aj mesto Banská Bystrica, ktorému seniori dôverujú. Práve vďaka tomu by nemuseli mať obavu pri kontakte s dobrovoľníkmi. Pomoc seniorom v ich domácom prostredí bude spustená od začiatku februára tohto roka. „Uvedenú aktivitu sme uvítali. Bolo vzájomne dohodnuté, že všetky žiadosti o pomoc budú smerovať na Odbor sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica, ktorý poskytne potrebné poradenstvo. Následne nakontaktuje Centrum dobrovoľníctva pre zapojenie záujemcu do programu pomoci. Verím, že aj týmto spôsobom rozšírime v našom meste služby pre týchto ľudí, ktorí našu pomocnú ruku potrebujú,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Program zastrešuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. v spolupráci s Odborom sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. Pomoc dobrovoľníkov bola nastavená na základe požiadaviek samotných ľudí. Pri jej poskytovaní budú dodržiavané aj pandemické opatrenia a ochrana seniorov. „Zámerom programu je najmä nezištná pomoc pre seniorov, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí. Je pre nás dôležité, aby sa necítili osamelí, mali sa s kým porozprávať a našli pomoc pri činnostiach a aktivitách, ktoré sú pre nás zdravých prirodzené, ale pre nich už predstavujú určitý problém,“ skonštatovala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

Pred spustením dobrovoľníckeho programu sa uskutočnil prieskum, aby jeho tvorcovia zistili či je o tento druh pomoci zo strany obyvateľov záujem. Pozitívom bola aj neprerušená aktivita zabezpečovania nákupov v období 1. a 2. vlny pandémie, počas ktorej centrum získalo nielen skúsenosti priamo v teréne, ale aj nápady, ako by sa myšlienka pomoci pre skôr narodených obyvateľov mohla zrealizovať. „Prieskum potrieb medzi seniormi, ako aj naše dobrovoľnícke programy, ktoré už dlhodobo realizujeme potvrdil, že je tu časť obyvateľov, ktorá síce nie je odkázaná na sociálne služby, ale potrebovala by drobnú pomoc či rozptýlenie v podobe prechádzky alebo sprievodu. Veríme, že tým by sa ich vnímanie starnutia, ako aj kvalita života určite zlepšila. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli pripraviť program, kde by im dobrovoľníci v období, keď to opatrenia dovolia, robili spoločníkov a trávili s nimi čas rozprávaním sa, čítaním či rôznymi hrami a aktivitami,“ poznamenala Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n. o.

Nezisková organizácia vyškolila dobrovoľníkov pre prvých vybraných klientov. Do pilotnej prevádzky programu boli zaradení seniori na základe predchádzajúcej spolupráce s Centrom dobrovoľníctva. „Veríme, že pilotné realizovanie programu nám pomôže identifikovať nedostatky. Našou snahou je tiež posúvať vnímanie dobrovoľníctva ako efektívneho a prirodzeného nástroja pre solidárnu pomoc pre všetkých obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc spoločnosti,“ skonštatovala Veronika Kosková, koordinátorka programu Pomoci seniorom v ich domácom prostredí.

Vzhľadom na dodržiavanie pandemických opatrení sú dobrovoľníci očkovaní, a ak si to bude vyžadovať situácia, tak aj pravidelne testovaní. „Vyjadrujem veľkú vďaku Centru dobrovoľníctva a dobrovoľníkom za prácu, ktorú vykonávajú pre nás seniorov – ľudí, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Osobitne dobrovoľníkovi Miroslavovi a koordinátorke Veronike. Sú pre mňa spoľahlivými, starostlivými pomocníkmi už pomerne dlhú dobu. Okrem toho sú aj citlivými tešiteľmi. Vďaka všetkým, ktorí čestne, nezištne a zodpovedne pomáhajú starším ľudom,“ konštatuje klientka centra pani Viera.

Po vyhodnotení pilotnej prevádzky a kapacitných možností centra sa počíta s rozširovaním možností poskytovania pomoci. Súčasne aj so zvýšením počtu obyvateľov, ktorým budú dobrovoľníci v budúcnosti pomáhať. Ak máte záujem získať o programe viac informácií, môžete kontaktovať: Centrum dobrovoľníctva, n. o. na tel. čísle: +421 908 411 917, alebo Odbor sociálnych vecí mesta Banská Bystrica na tel. číslach: 048/ 4330 777, 048/ 4330 732.

Foto zdroj: rawpixel.com

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora