Aktuality

Viac ako 1,5 milióna eur investuje mesto do rôznych oblastí

IMG_6410

Keďže banskobystrické mestské zastupiteľstvo prešlo v poslednom období viacerými personálnymi zmenami, úvod  dnešného 16. zasadnutia MsZ sa začal skladaním sľubu nových poslancov. Vďaka dobrému hospodáreniu mesta v uplynulom roku,  mohli všetci prítomní poslanci následne rozhodnúť o prerozdelení finančných prostriedkov v objeme viac ako 1,5 milióna eur, ktoré budú investované do obnovy ciest a chodníkov, vypracovania projektových dokumentácií či do odstránenia havarijných stavov.

Zmeny v poslaneckých laviciach

Vo volebnom obvode Radvaň – Kráľová sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie poslanec Svetozár Dluholucký, ktorého na poslaneckej stoličke nahradil Marek Ondráš. Pôsobiť bude v MsZ ako nezaradený poslanec. Svoju činnosť v zastupiteľstve ukončil aj Vladimír Moravčík. Od dnešného dňa ho nahradí „staronová“ poslankyňa Ľudmila Priehodová, členka poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva. Za zosnulého poslanca Ľubomíra Motyčku zasadol do poslaneckej lavice bývalý primátor Peter Gogola, ktorý sa stal čelenom klubu Banskobystrická pravica.

Financie z rezervného fondu budú použité na riešenie havarijných stavov

V období intenzívnych dažďov a následných mrazov došlo v závere februára k zosuvu svahu na Mlynskej ulici v Podlaviciach. Mesto následne požiadalo odborníkov o posúdenie stavu a návrh okamžitých sanačných opatrení.  Osadenie stabilizačnej konštrukcie zabráni ďalšiemu zosuvu skál na vozovku a ohrozeniu bezpečnosti motoristov i peších. Na tento účel bolo vyčlenených 77 100 eur. Počas výstavby protipovodňovej ochrany mesta, ktorú realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, došlo k odhaleniu kotvenia mosta pri malej železničnej stanici, čím bol zistený jeho nevyhovujúci stav. Špecialista mostár zo Žilinskej univerzity v Žiline vypracoval posudok, v rámci ktorého bolo odporúčané vykonanie podrobnej diagnostiky mosta v objeme cca 28 000 eur. Ďalších 25 000 eur mesto investuje do odstránenia havarijného stavu elektroinštalácie s prípojkou na objekte Slovenského Červeného kríža.

Fond minulých rokov (FMR) počíta s financiami v objeme 1,4 milióna eur

Keďže sa blíži nové programové obdobie, časť fondu minulých rokov vo výške 300 000 eur sa použije na vypracovanie projektových dokumentácií v rôznych oblastiach rozvoja mesta. FMR počíta s nákupom vybavenia do Strediska sociálnych služieb na Uhlisku (25 800 eur) i so splátkami istín bankových úverov (422 300 eur). Približne 65 000 eur investuje samospráva do spracovania pasportu cintorínov. Do stavebnej údržby nevyhovujúcich ciest, predovšetkým chodníkov a vnútroblokov, budú z fondu minulých rokov investované financie vo výške 450 000 eur. Zároveň, na obnovu miestnych komunikácií dostane každý zo siedmich volebných obvodov o 20 000 eur viac, a teda do týchto činností budú môcť investovať už 60 000 eur oproti pôvodným 40 000 eur.

Napriek koronakríze sme v roku 2020 hospodárili zodpovedne, preto dnes môžeme  investovať opäť viac financií do obnovy miestnych komunikácií, pričom sa zameriavame na chodníky v nevyhovujúcom stave. Návrh, ktorý vznikol na základe odborného posúdenia oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí a podnetov od výborov mestských častí a občianskych rád, schválila aj Komisia MsZ pre dopravu. Som presvedčený, že skvalitniť pohyb chodcov a motoristov pomôže aj navýšenie financií pre výbory mestských častí, v ktorých o jednotlivých investíciách rozhodujú poslanci spoločne s obyvateľmi. Ďakujem poslancom, ktorí náš návrh schválili,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V rámci 1. etapy obnovy chodníkov v tomto roku sa chce mesto zamerať na opravu chodníkov na ulici Československej armády popred Katastrálny úrad smerom do Parku pod Pamätníkom SNP, obnovu vnútroblokovej komunikácie na Triede SNP č. 56 – 58, chodníka na Hviezdoslavovej ulici i na Starej Tehelni smerom k materskej škole. Ďalej bude obnovený chodník na Ďumbierskej ulici popri Ružovej ulici smerom na Rudlovskú cestu po zastávku MHD, chodník na Jilemnického ulici od Švermovej  popred Domov dôchodcov Senium,  chodník od Tulskej ulice č. 74 smerom k zastávke MHD, chodník od Moskovskej ulice č. 42 smerom k zastávke MHD, chodník na Radvanskej ulici č. 5 – 11, chodník na Kalinčiakovej ulici popri objekte Slovenskej pošty 5 i chodník ku krematóriu v Kremničke. Obnovená bude aj cesta na Gaštanovej ulici ꟷ od Podlavickej cesty smerom po základnú školu, vrátane opravy parkovacích plôch a chodníka pred bytovým domom č. 6 – 10.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora