Aktuality

Mesto sa zaoberá podnetmi od Rudlovčanov

kontrolný deň Rudlová

Rekonštrukcia futbalového areálu v mestskej časti Rudlová-Sásová napreduje. Hoci sú obyvatelia tejto mestskej časti výstavbe moderného tréningového centra pre mladých futbalistov naklonení, oprávnene sa pravidelne dožadujú odpovedí na viaceré otázky. Preto sa včera vedenie mesta spolu s poslancom MsZ Matúšom Molitorisom stretlo s investorom priamo na stavenisku budúcej futbalovej akadémie. Ich spoločným záujmom je zvýšiť informovanosť Rudlovčanov o plánovanom harmonograme prác počas celého trvania výstavby tohto športového stánku. Celková výška investície v prvej fáze sa pohybuje v objeme 3,5 mil. eur.

S každou výstavbou sa spájajú aj rôzne nepredvídavé situácie, obmedzenia alebo dočasné zníženie komfortu. Investor sa musel už na samotnom začiatku najprv vysporiadať s  odvodnením futbalového ihriska a stabilizovaním svahu susediaceho s rodinnými domami.  Niektoré miesta boli výrazne podmočené, čo dlhé roky komplikovalo život obyvateľov tejto mestskej časti. Rudlovčania  v poslednom období aktívne adresujú mestu podnety týkajúce sa zvýšenej frekvencie prejazdu stavebných mechanizmov cez Rudlovú. Napriek tomu, že investor má na prejazd právoplatné povolenie, prišiel s myšlienkou odľahčiť túto cestu od nákladných automobilov a prednostne využívať náhradnú staveniskovú poľnú cestu zo strany od Bánoša. Pre využívanie tejto staveniskovej komunikácie  však musel najskôr získať povolenia od príslušných orgánov, preto cez Rudlovú prechádzali nákladné mechanizmy vo zvýšenej intenzite aj v uplynulých týždňoch.

V súčasnosti už máme uzavretú nájomnú zmluvu na užívanie tejto poľnej cesty, ako aj  vyjadrenia od príslušných inštitúcií na osadenie dopravného značenia. Do konca tohto týždňa pripravíme staveniskovú komunikáciu tak, aby bol po nej možný prejazd stavebných mechanizmov. Mesto sme informovali, že od pondelka, 19. apríla budeme väčšinu materiálu navážať a odvážať už po nej. Dôležitú úlohu v tomto všetkom zohráva aj počasie, ktoré, ak nie je priaznivé, dochádza k podmáčaniu poľnej cesty a nemožno ju využívať. Všetkých Rudlovčanov prosíme o trpezlivosť,“ objasňuje zástupca investora Richard Hamšík.

Mesto dalo preveriť aj údajný únik plynu na ulici Kapitána Jaroša, ktorý mali spôsobiť práve nákladné mechanizmy prechádzajúce cez túto mestskú časť. Zástupcovia spoločnosti SPP-distribúcia, a. s. sa vyjadrili, že  porucha bola spôsobená chybným zvarom na plynovej prípojke, čo nemá žiadnu súvislosť s používaním cesty ani obsypom potrubia.

Viac ako dvadsať rokov vychovával na tomto mieste Futbalový klub JUPIE takmer 300 mladých futbalových talentov. Po výstavbe novej futbalovej akadémie sa sem presunie ešte približne 40 mladých dorastencov z Badína, preto investor nepredpokladá zásadný nárast dopravy ani v budúcnosti.  Pán Hamšík so svojím tímom zároveň navrhol, že nám každý týždeň po kontrolnom dni zašlú report o tom, čo plánujú robiť v najbližšom období. Informácie o chode a harmonograme stavebných prác či  plánovanom prejazde minimálneho počtu stavebných mechanizmov  by sme zverejňovali na informačnej tabuli mesta. Verím, že takýmto spôsobom predídeme rôznym nedorozumeniam,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Na kontrolnom dni investor informoval vedenie mesta aj o vypracovaní svetelno-technickej štúdie. Tá popisuje budúce umelé osvetlenie futbalovej plochy, ktoré nebude mať negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Zároveň sa dohodli na spoločnej investícii do rekonštrukcie cesty na ulici Marka Čulena, ktorú mesto odložilo práve z dôvodu výstavby futbalovej akadémie. Napriek tomu, že minuloročný covidový rok všetky procesy zabrzdil, aj projekt revitalizácie kultúrneho domu, bývalej Muštárne je stále živý. Samospráva plánuje vyčleniť na aprílovom zastupiteľstve z prebytku rozpočtu financie na vypracovanie viacerých projektových dokumentácií, medzi ktoré by sa zaradil aj tento priestor.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora