Aktuality

Dávajte pozor, čo odhadzujete do nádob na zber odpadu

Zhorené kontajnerové stojiská

Zber komunálneho odpadu patrí k náročným službám v meste nielen z hľadiska počtu každodenných úkonov, jeho vývozu v hustej premávke za každého počasia, ale aj z dôvodu potrebného obslužného personálu či techniky. V poslednom období samospráva zaznamenala niekoľko prípadov, keď boli do kontajnerov umiestnené horľaviny alebo stavebný odpad, ktoré spôsobili poškodenie samotnej nádoby, zberového vozidla i ďalších automobilov zaparkovaných v jej blízkosti. Mesto vyzýva obyvateľov, aby dbali na dôkladné triedenie odpadu a do nádob neumiestňovali to, čo do nich nepatrí.

V Banskej Bystrici je rozmiestnených takmer 15 000 kusov nádob určených na zber komunálneho odpadu, kuchynského odpadu z domácností, biologicky rozložiteľného odpadu, papiera, plastov, skla či kovov. V niektorých prípadoch si obyvatelia zamieňajú kontajnery za zberné dvory alebo nerešpektujú termíny zberu nebezpečného odpadu. Pripomíname, že rôzne farby, laky, riedidlá, batérie či zvyšky hnojív a pesticídov má každý obyvateľ možnosť bezodplatne odovzdať v Zbernom dvore v Radvani alebo v spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139. Samospráva zároveň zabezpečuje dvakrát do roka jeho mobilný zber.

V mesiaci október došlo, pravdepodobne v dôsledku umiestnenia plechovej kanistre so zvyškom horľavej tekutiny, k požiaru zberového vozidla pri vývoze kovov, pričom škoda na vozidle je odhadovaná minimálne na 50-tisíc eur. V tom istom období sme zaznamenali ďalšiu nepríjemnú udalosť, a to vznietenie nádob na odpad v Radvani. Oheň sa rozšíril aj na okolité zaparkované vozidlá, čím boli spôsobené vysoké škody na majetku obyvateľov,“  objasňuje Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

K poškodeniu nádob či zberových mechanizmov dochádza aj v prípadoch, keď sú preťažené stavebným odpadom, ktorý v kontajneroch nemá čo hľadať.  Stavebná suť, zvyšky tehál, tvárnic, betónu či kachličiek patria do Zberného dvora v Radvani. Obyvatelia môžu tento druh odpadu odovzdať na tomto mieste za poplatok 20 eur za jednu tonu, od pondelka do soboty.

Vyzývame obyvateľov mesta, aby horľavý odpad alebo stavebný materiál do nádob neumiestňovali. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa pri nakladaní s komunálnym odpadom správajú zodpovedne a prispievajú tak k ochrane životného prostredia, krajšiemu a bezpečnejšiemu mestu, dopĺňa Michal Štúber.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora