Aktuality

Cudzinci ako noví Bystričania, projekt KapaCITY bol pre mesto prínosom

Cudzinci v Banskej Bystrici

V meste Banská Bystrica sa od 1. januára 2018 do 31. marca 2021 realizuje projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorý je podporený Ministerstvom vnútra SR a prostriedkami z Európskej únie. Cieľom projektu je  rozvoj odborných kapacít samospráv, komunikačných zručností a prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a so zahraničím. Mesto má záujem spoznať a pomáhať k samostatnosti ľuďom, ktorí si Banskú Bystricu vybrali za miesto svojho prechodného alebo trvalého bydliska po príchode zo zahraničia. Vďaka projektu samospráva získala dôležité  informácie, zrealizovala konkrétne kroky, a utvrdila sa v tom, že naše mesto je čoraz častejšie vyhľadávané ako druhý domov ľuďmi z rôznych krajín sveta. V Banskej Bystrici aktuálne žije 2 830 cudzincov, nových Bystričanov, pochádzajúcich takmer z  80 krajín sveta.

 Mnoho z nich nachádza v Banskej Bystrici podmienky pre štúdium, prácu či podnikanie. Každý Banskobystričan vie, že tu žije mnoho významných zahraničných športovcov, hokejistov, lekárov, pedagógov na vysokých a stredných školách, lektorov cudzích jazykov či umelcov. Sú zastúpení takmer vo všetkých povolaniach, športových, kultúrnych a spoločenských aktivitách. Je dôležité, aby mesto poznalo svojich nových obyvateľov. Rovnako, ako je potrebné, aby aj títo obyvatelia dokázali so samosprávou komunikovať, nájsť potrebné informácie, podporu a pomoc v rôznych životných situáciách.

Zapojenie sa do projektu KapaCITY sme uvítali, a to najmä z toho dôvodu, že sme ako samospráva vnímali potrebu intenzívne sa venovať téme spolužitia s novými obyvateľmi mesta.  Zároveň sme mali záujem podniknúť kroky k lepšiemu spolužitiu v meste, k súdržnosti i k rozvoju a využívaniu  potenciálu každého nového obyvateľa pre spoločný prospech. Projekt bol pre nás prínosom, no to, čo bolo jeho predmetom sa nekončí, práve naopak. Chceme spracovať novú stratégiu integrácie cudzincov v Banskej Bystrici. Plánujeme tiež pripraviť mediálnu kampaň, ktorá bude  informovať o cudzincoch a bude informovať cudzincov. Cudzinci sú takými novými Bystričanmi, ako boli aj predkovia mnohých súčasných obyvateľov mesta, ak sa navzájom podporíme, bude to dobré pre naše mesto, jeho budúcnosť a identitu. Chceme pokračovať v tom, aby sme pomáhali vytvoriť v našom meste spoločný domov, v ktorom sa budú dobre cítiť tak Starobystričania ako aj Novobystričania,“ hovorí 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Novým Bystričanom pomáha mesto rôznymi spôsobmi

Na podporu integrácie cudzincov v meste bola na portáli www.visitbanskabystrica.sk vytvorená sekcia Noví Bystričania. K ďalším aktivitám patrí spracovanie informačných letákov pre tých, ktorí práve  do Banskej Bystrice prichádzajú, školenia pracovníkov MsÚ či tvorba dokumentov miestnych politík s ohľadom na túto skupinu obyvateľstva. Novobystričania majú aj kultúrneho mediátora, ktorým je študent Gleb Fishchenko z Ukrajiny. Zároveň sa môžu v prípade potreby obrátiť na kontaktnú osobu – Zuzanu Gajdošíkovú, ktorá im pomôže zorientovať sa v rôznych povinnostiach a úkonoch.

Nečakáme len na to, kedy sa na nás cudzinci obrátia, ak potrebujú pomoc. Našou snahou v poslednom období bolo, a naďalej aj ostane, prinášať informácie aj v jazykoch menšín, aktívne šíriť dôležité oznamy a sieťovať aktérov, ktorí s cudzincami v našom meste pracujú. Teší nás aj snaha a chuť cudzincov zapájať sa do diania v meste. Svojimi aktivitami, nápadmi a podnetmi nám pomáhajú postupne tvoriť z Banskej Bystrice miesto, ktoré je otvorené, bezpečné a inkluzívne pre všetkých, nie iba tých, ktorí sa v ňom narodili,“ dopĺňa Zuzana Gajdošíková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu MsÚ v Banskej Bystrici.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila životy nás všetkých, a ani noví Banskobystričania to spočiatku nemali jednoduché. Mesto im doposiaľ poskytuje všetky dôležité informácie o ochorení COVID-19, o testovaní, fungovaní škôl a školských zariadení… Zahraničným študentom, ktorí v našom meste zostali, sme už počas prvej vlny koronavírusu poskytli ochranné rúška a počas celoplošného testovania sme pre nich vytvorili mobilné odberné miesto pri internátoch UMB. Aktuálne sme im nápomocní pri informovaní vo veci prebiehajúceho sčítania obyvateľov.

V Banskej Bystrici žije 2 830 nových Bystričanov

Na území mesta Banská Bystrica je evidovaných 2830 cudzincov – 1604 mužov a 1226 žien. Z uvedeného počtu je 952 občanov členských štátov Európskej Únie a ich rodinných príslušníkov a 1878 občanov tretích krajín. Okrem štátov únie sú to predovšetkým občania Ukrajiny (873), Ruskej federácie (309), Srbska (207), Číny (69), Veľkej Británie (66), Vietnamu (55). Evidujeme aj občanov Turecka, Albánska, Austrálie, Egypta, Filipín, Mexika, Venezuely, Kazachstanu, USA, Kanady, Indonézie, Palestíny. Z členských krajín sú najviac zastúpení občania Českej republiky (227), Poľska (154), Talianska (68), Francúzska 53, Španielska (47), Maďarska (34) a Chorvátska (22).

Chronológia projektov zameraných na integráciu cudzincov v Banskej Bystrici

  • V rokoch 2009 – 2011 mesto uskutočnilo projekt MOTUS, ktorý bol zameraný na migráciu pracovnej sily. Už v tom období naše mesto pociťovalo čoraz väčší problém pri zabezpečovaní napríklad opatrovateľskej služby z dôvodu akútneho nedostatku opatrovateliek. Preto sú aj ekonomickí migranti z krajín mimo EÚ riešením tohto problému.
  • V júni 2015 bola mestom prijatá stratégia integrácie cudzincov v Banskej Bystrici. Vychádzala z dvojročného projektu BUK – Budovanie kapacít v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Podkladom pre vypracovanie stratégie bol aj dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta. Migrácia je jednou z najdôležitejších globálnych výziev 21. storočia, a aj preto sa mesto rozhodlo pridať sa k piatim pilotným mestám, ktoré takúto stratégiu prijali. Všetky opatrenia prijaté v stratégii sa však z rôznych dôvodov neplnili, preto sme uvítali zapojenie sa do projektu KapaCITY. Východiskom pri stanovení si programovej línie projektu bola vstupná správa organizácie CVEK, ktorá poskytla údaje o pôsobení cudzincov v meste, ako i vnímanie cudzincov Banskobystričanmi.
  • Projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni sa v meste Banská Bystrica realizuje v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2021. Je podporený Ministerstvom vnútra SR v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a z prostriedkov Európskej únie.
  • Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti: Ligu za ľudské práva, o.z., Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadáciu Milan Šimečku, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy: Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území. Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň má inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu sa do témy integrácie.

 

 Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora