Aktuality

Získaný grant vo výške 1,4 mil. eur investujeme aj do komplexnej rekonštrukcie ďalšej škôlky

mš

Tento rok sa samospráve podarilo ukončiť okrem rekonštrukcie MŠ na Ulici 9. mája aj ďalšie dva projekty v MŠ Karpatská a Strážovská na sídlisku Rudlová-Sásová. Zamerané boli na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti budov. Kvalita priestorov a areálov škôlok sa pre deti a personál zmenila k lepšiemu. Dobrá správa je, že obnovy sa dočká aj MŠ na Šalgotarjánskej ulici na Fončorde. Mesto totiž získalo grant vo výške 1,45 mil. eur z Nórskeho finančného mechanizmu fondov v programe SK Klíma, ktorý zároveň použije na vypracovanie Klimatickej stratégie a zavedenie viacerých opatrení. Tie by mali prispieť k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy a zlepšeniu schopnosti reagovať na ňu.

Prvá etapa stavebných prác zameraných na rozšírenie kapacít MŠ Strážovská a MŠ Karpatská bola ukončená v roku 2019. Ďalšie pokračovanie sa z dôvodu pochybenia v procese externého verejného obstarávania skomplikovalo. Samospráva musela súťaž zopakovať a poslať na kontrolu. Stavebné mechanizmy sa opätovne naštartovali začiatkom roka 2020.

Som rád, že napriek komplikovanému obdobiu sa nám podarilo využiť na rekonštrukciu materských škôl aj mesiace počas koronakrízy. Mrzí nás, že proces verejného obstarávania bol komplikovaný, no nakoniec sme sa dostali do úspešného konca. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, rodičom aj deťom za trpezlivosť. Zároveň ma teší, že dlhodobými rekonštrukciami škôlok a rozširovaním kapacít sme za posledné roky vytvorili pre malých škôlkarov 290 nových miest. Zatiaľ čo iné samosprávy bojujú s nedostatkom miest, my vieme uspokojiť záujem všetkých rodičov a každý predškolák môže navštevovať predškolské zariadenie,“ hovorí primátor Ján Nosko.

MŠ na Karpatskej ulici

Škôlky boli zateplené, vymenili sa okná i dvere, došlo k zatepleniu striech, výmene zdrojov osvetlenia za LED žiarovky, komplexne sa obnovil vykurovací systém a systém distribúcie teplej vody. Zároveň sa inštaloval systém núteného vetrania s rekuperáciou, tepelné čerpadlá a merače riadenia spotreby energie. V oboch škôlkach pribudol bezbariérový prístup. Pozitívnou správou je aj rozšírenie kapacít o jednu triedu (22 detí) v každej škôlke. V rámci rozširovania kapacít MŠ Karpatská a MŠ Strážovská sa oba projekty pohybujú vo výške 963 000 eur. Z toho získaný nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu je v objeme cca 774 000 eur. Finančná spoluúčasť mesta s neoprávnenými výdavkami je 189 000 eur. Celková suma projektov zameraných na energetické úspory sa v oboch škôlkach pohybuje na úrovni 1 194 000 eur. Získaný nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia je vo výške 886 000 eur a spolufinancovanie mesta s neoprávnenými výdavkami je vo výške 308 000 eur. V znížení energetickej náročnosti budov bude mesto pokračovať aj v rámci ďalšieho projektu.

Po takmer dvojročnej nenápadnej práci zeleného tímu na mestskom úrade a odborníkov z vonkajšieho prostredia sa nám podarilo uspieť v projekte Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na  vytvorenie Klimatickej stratégie a mitigačné a adaptačné opatrenia lokalizované najmä v mestskej časti Fončorda, ale aj v celom meste. Našou úlohou je ušetriť v priebehu projektu za osem rokov 1 810 ton oxidu uhličitého. Táto úspora sa týka rôznych opatrení, ktoré sme identifikovali. Medzi nimi je napríklad aj rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde,“ objasňuje Milan Lichý, 2. zástupca primátora.

Pôjde nielen o zníženie energetickej náročnosti budovy, ale napr. aj o celkovú úpravu areálu škôlky – zatienenie detského ihriska, použitie priepustných povrchov či vytvorenie dažďovej záhrady. Mesto zároveň avizuje, že je projektovo pripravené aj na rozšírenie kapacít MŠ Šalgotarjánska, čaká však na výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy zahŕňa tiež výsadbu zelene, vytvorenie ovocnej a dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Spojová, inštaláciu verejného inteligentného osvetlenia a výmenu ďalších 467  svietidiel so stožiarmi na Fončorde. Dôjde aj k vytvoreniu systému včasného varovania pred dopadmi zmeny klímy, ktorý bude v budúcnosti použitý na informačných paneloch na autobusových zastávkach.  Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy, ako jeden z výstupov projektu, podporí uskutočnenie ďalších opatrení v celom meste Banská Bystrica.

MŠ Šalgotarjánska na Fončorde

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora