Aktuality

Mesto by z finančnej výpomoci od štátu obnovilo časť zastaraného 40-ročného verejného osvetlenia

Verejné osvetlenie Banská Bystrica

Hlavnými témami dnešného 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu a jej investovanie do odstránenia časti havarijného stavu osvetlenia vo vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Hoci poslanci MsZ vyjadrili súhlas s čerpaním takejto peňažnej pomoci, o tom, či bude použitá na obnovu verejného osvetlenia sa vzhľadom na rozsiahlu diskusiu rozhodne na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. septembra 2020.

Samospráva  doteraz neuvažovala o čerpaní návratnej finančnej výpomoci od štátu z dôvodu, že už v priebehu prvého polroka vykonala opatrenia dostatočné na stabilizáciu mestského rozpočtu. Primátor Ján Nosko deklaroval, že ako správny hospodár sa rozhodol ísť cestou šetrenia a  pôžičku, ktorou by zadlžil svojich budúcich nástupcov na ďalšie roky,  na bežnú prevádzku mesta nevyužívať.

V čase, keď sme mali stretnutia s Úniou miest prišiel pán minister financií s návrhom návratnej finančnej výpomoci, ktorú sme spočiatku považovali za nesystémové riešenie. Postupne však prichádzali ďalšie informácie, že takáto finančná výpožička, by sa časom mala zmeniť na nenávratný grant. Z tohto dôvodu sme naše prvotné rozhodnutie prehodnotili a rozhodli sme o návratnú finančnú výpomoc vo výške výpadku podielových daní v objeme cca 1,9 mil. eur požiadať. Peniaze plánujeme investovať do prvej etapy obnovy zastaraného verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie a jeho havarijný stav je z nášho pohľadu jediná investícia, ktorú vieme zmysluplne realizovať v plnej výške do konca tohto roka v zmysle podmienok a zmluvy rezortu financií,“ povedal primátor Ján Nosko.

Návratná finančná výpomoc má byť použitá na výkon samosprávnych pôsobností do konca roka 2020. Preto vytváranie prebytku rozpočtu v tejto ekonomickej koronakrízovej dobe, ako navrhujú niektorí poslanci MsZ, považuje vedenie mesta za nešťastné a rizikové riešenie, ktoré nezodpovedá predmetu plnenia zmluvy o návratnej finančnej výpomoci.

Zámer komplexného odstraňovania havarijného stavu verejného osvetlenia začalo mesto riešiť už začiatkom roka 2020. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predstavili zástupcovia spoločnosti PROGRES – HL, ktorá sa na základe platnej zmluvy stará o prevádzku verejného osvetlenia v meste, jeho celkový stav. Podľa výsledkov je sústava verejného osvetlenia zastaralá a v častiach už aj v havarijnom stave, preto mesto začalo podnikať potrebné kroky na jeho obnovu. Následne, vzhľadom na mimoriadne obdobie súvisiace s pandémiou koronavírusu a ekonomickú situáciu, bol tento zámer pozastavený.

Celková investícia do obnovy osvetlenia na území Banskej Bystrice sa pohybuje vo výške 15 mil. eur. Z návratnej finančnej výpomoci od štátu by sme chceli odstrániť havarijný stav verejného osvetlenia na Uhlisku a časť na sídlisku Fončorda, kde evidujeme najrozsiahlejšie problémy. V rámci prvej etapy by sme pokryli obnovu verejného osvetlenia sumou 1,9 mil. eur z finančnej výpomoci od štátu. Budúci rok by sme vo výmene pokračovali čerpaním úveru vo výške 1,1 mil. eur,“ dopĺňa primátor Nosko.

Spoločnosť PROGRES – HL má personálne aj technologické kapacity na to, aby mohla začať odstraňovať havarijný stav verejného osvetlenia vo vytypovaných lokalitách okamžite.

V prípade, že sa nám podarí zrealizovať tento zámer so súčasným dodávateľom, už v budúcom roku vieme garantovať úsporu na verejnom osvetlení a menšie náklady na údržbu. Chceme využiť jeho kapacity najmä preto, že pozná podrobný stav stožiarov, svietidiel a elektrických rozvodov.  Ak by sme vyhlásili verejné obstarávanie na zabezpečenie obnovy verejného osvetlenia, kým by sa všetky procesy skončili, mohli by sme stratiť ďalšie dva roky. Príkladom sú iné mestá, kde už niekoľko rokov nevedia ukončiť verejné obstarávanie na zabezpečenie prevádzkovateľa a samotnú modernizáciu verejného osvetlenia,“ dopĺňa prednostka MsÚ Marica Koreňová.

V Banskej Bystrici sa nachádza 8 136 ks svietidiel. Vo vlastníctve mesta je 5 570 ks nosných konštrukcií – stožiarov, 202 ks rozvádzačov a dĺžka elektrických vedení osvetľovacej sústavy je 270 km. Meranie zacielené na stav stožiarov verejného osvetlenia v  meste pod Urpínom sa robilo pomocou ultrazvuku. Niektoré elektrické vedenia a zemné káble, ktoré sú súčasťou sústavy verejného osvetlenia, sú v prevádzke už viac ako 40 rokov. Mnohé svetelné zdroje sú už po dobe svojej životnosti, majú veľmi nízky index podania farieb či zlomené korpusy a poškodené optiky. Káblové trasy sú spájané na viacerých miestach a často nie je funkčný plný počet vodičov, čo spôsobuje aj mnohonásobné poruchy.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora