Hľadali ste reakcia na zmenu klímy

Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Projekt

Program:  „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. 35/2021/7.7 Kód projektu: ACC01P02 Stav: Prebiehajúce Výška projektového grantu: 1 399 695 EUR z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 479 195 EUR Cieľ programu a […]

Propagácia projektu

Stránka

Realizácia aktivít projektu „REAKCIA NA ZMENU KLÍMY MESTA BANSKÁ BYSTRICA“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia. Viac informácií www.eeagrants.sk. Aj pri obnove škôlok mesto reaguje na klimatickú zmenu Dobrá správa pre MŠ Šalgotarjánska: Mesto získalo financie aj na 2. etapu rekonštrukcie budovy Pracujeme na […]

Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Stránka

Cieľom strategického dokumentu „Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica – v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ (ACC01P02) (ďalej APMA) je najmä stanoviť a realizovať vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia vedúce k udržateľnej kvalite životného prostredia v meste Banská Bystrica v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny […]

Klimatická zmena sa dotýka nás všetkých

Aktuality

Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP dnes hostila záverečnú konferenciu k projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, na ktorý získala samospráva v roku 2021 grant z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 1,4 mil. eur. Počas uplynulých rokov sa vďaka tomu podarilo mestu nielen naplánovať, ale aj zrealizovať viaceré opatrenia […]

Nórski odborníci na zmenu klímy navštívili MŠ Šalgotarjánska

Aktuality

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice. Samospráva dlhodobo pracuje na aktivitách, ktoré majú pomôcť zvládnuť klimatickú zmenu. Doteraz boli realizované rekonštrukcie objektov škôl, ktoré znižujú ich energetickú náročnosť. Súčasne sa uskutočnili aj projekty revitalizácie vnútroblokov na vybraných sídliskách či protipovodňová ochrana mesta. Banskobystrická samospráva […]

Areály škôlok sú opäť o niečo krajšie, bezpečnejšie, reagujúce na zmeny klímy

Aktuality

Vo viacerých areáloch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pribudli v uplynulých týždňoch dažďové záhrady, nová zeleň a pieskoviská boli doplnené o ochranné plachty. V interiéroch škôlok sa podarilo vymeniť staré osvetlenie za nové úsporné LED svietidlá, ktoré dosiahnu výraznú úsporu elektrickej energie. Všetky opatrenia realizovala samospráva v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ktorým reaguje […]

Samospráva pripravuje verejnú diskusiu zameranú na zmenu klímy

Aktuality

Zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny prostredníctvom efektívnych opatrení je nevyhnutným krokom každej samosprávy. Jedným z pozitívnych príkladov v Banskej Bystrici je revitalizácia vnútrobloku na Fončorde. Súčasťou obnoveného areálu je, napríklad, retenčná nádrž s objemom takmer 90 metrov kubických, ktorá zachytáva dažďovú vodu z priľahlých parkovísk. Víziou mesta je podobné vodozádržné opatrenia realizovať aj v rámci Zelených sídlisk. Momentálne […]

Informačná výstava v Lazovnej ulici poukáže na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry, potrvá do konca septembra

Aktuality

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Dialogue Centrom, n. o. organizuje informačno-vzdelávaciu výstavu zameranú na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene. Samospráva chce trvale zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov, a práve realizáciou zelených projektov zabezpečiť rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ktorej význam v súčasnom období neustále rastie. Cieľom výstavy je zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská […]

Výmena svietidiel verejného osvetlenia na Fončorde finišuje

Aktuality

V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica podporeného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, zrealizovala samospráva v rokoch 2021 – 2024 viaceré aktivity, ktoré majú pomôcť zvládnuť klimatickú zmenu. V týchto dňoch sa na Fončorde finišuje s ďalším plánovaným zámerom, ktorý spočíva vo výmene starých výbojkových sodíkových svietidiel za 467 kusov nových úsporných s modernou […]

Pozývame vás na výstavu Zelená infraštruktúra v sídlach miest, v priestoroch MsÚ bude do 17. septembra

Aktuality

Prírode blízke kosenie, vegetačné strechy, dažďové záhrady, fontány, mobilná zeleň, rekonštrukcia vnútroblokov, vytváranie zelených oáz… Mesto Banská Bystrica v súčasnej dobe realizuje a pripravuje viacero významných projektov, ktorých cieľom je revitalizácia verejných priestorov a budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Samospráva chce obyvateľom priblížiť túto zaujímavú tému viacerými spôsobmi a poskytnúť im potrebné informácie. Jedným z nich je výstava inštalovaná vo […]

Klimatické opatrenia

Podujatie

Potom, ako sa koncom marca tohto roka uskutočnila verejná diskusia k projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, pokračujeme ďalším stretnutím. V stredu, 24. mája 2023 budeme v priestoroch 365.labb spoločne navrhovať nové a zároveň dopĺňať už existujúce opatrenia pre zlepšenie klímy. Či už ide o nové stromoradia, dažďové záhrady, pešie zóny, alebo akékoľvek […]

Banská Bystrica získala titul ENVIROMESTO 2023

Aktuality

Prírode blízke hospodárenie v mestských lesoch, energetické zhodnocovanie zeleného odpadu, mozaikovité kosenie trávnikov, zelené strechy, budovanie polopodzemných kontajnerov, dažďové záhrady, rekonštrukcia materských škôl so znižovaním energetickej náročnosti budov, revitalizácia verejných priestranstiev so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru či napríklad organizácia úspešného podujatia EYOF. Banská Bystrica  sa môže pochváliť desiatkami projektov a aktivít, ktoré nielenže […]

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.4.2024

Aktuality

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica, 16. 4. 2024   POZVÁNKA   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 23. apríl 2024 (utorok) o 9.00 hod. do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská […]

Banská Bystrica chce v spolupráci s obyvateľmi vytvoriť ZELENÉ OÁZY

Aktuality

Po vzore schválených projektov revitalizácie vnútroblokov v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, plánuje samospráva pokračovať v ďalších. Keďže sa očakáva, že v novom programovom období bude možnosť  čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, mesto sa chce projektovo pripraviť už dnes. Z tohto dôvodu vytypovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta sedem rozsiahlych plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice, ktoré by si […]

Začala sa obnova Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde

Aktuality

Začiatkom apríla sme spustili stavebné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Ide o súčasť opatrení v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšiť schopnosť reakcie. Prvá etapa prác predstavuje sumu vo výške zhruba 500 tisíc eur. Mesto zároveň čaká na schválenie […]

Mitigačné opatrenia

Stránka

Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov Energetické opatrenia sú realizované v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa, číslo […]

Samospráva pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia na Fončorde

Aktuality

Kvalitné, moderné a spoľahlivé verejné osvetlenie patrí medzi priority samosprávy. Dôkazom je výmena osvetľovacích bodov v časti Fončordy, na Zvolenskej ceste, Stavebnej ulici, ako aj svetelných bodov, stĺpov a podzemného káblového vedenia na Uhlisku. V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pôjde na Fončorde o výmenu ďalších 467 stožiarov a svietidiel, vrátane káblových rozvodov a rekonštrukcie prislúchajúcich rozvádzačov […]

Mesto chce v rámci projektu Zelené sídliská s pomocou odborníkov a miestnych komunít realizovať na sídliskách aj rýchle zelené a modré riešenia

Aktuality

Projekt Zelených sídlisk zameraný na podporu biodiverzity prostredníctvom zelených a modrých opatrení a revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) […]