Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania (ZPB)  poskytuje sa sociálna služba  fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým  je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu  poskytuje ubytovanie,sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

V zmysle zákona  č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol dňom 1. januára 2009 platnosť a účinnosť, občan požiada v prípade záujmu o umiestnenie do Zariadenia podporovaného bývania  príslušný samosprávny kraj na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú si občan podá na príslušnom samosprávnom kraji.

Mesto Banská Bystrica má  kapacitu ZPB   10 bytov na  Internátnej č. 10, v Banskej Bystrici a 10 bytov na Krivánskej ulici č.16-26, v Banskej Bystrici.

Zariadenie podporovaného  bývania na Internátnej č.10 v Banskej Bystrici  je situované v nadstavbe Zariadenia pre seniorov Jeseň, t.j. 6 NP v 2. typoch bytoch:

  • I. typ = 28,14 m2
  • II.typ = 35,09 m2

Byt pozostáva z kuchyne s kuchynskou linkou a sporákom, izby (nezariadená), chodby, kde sú umiestnené vstavané skrine a kúpeľne s WC.

Zariadenie podporovaného bývania na Krivánskej ulici v Banskej Bystrici sa nachádza v v objekte Komunitného multifunkčného centra / ďalej len KOMUCE/ na Krivánskej ulici č. 16- 26 v obytných jednotkách s rozlohou obytnej plochy 35,23 m2.

Bytová jednotka pozostáva z jednej obytnej miestnosti ( nezariadená), predsiene, kde sú umiestnené vstavané skrine, kuchyne s kuchynskou linkou, elektrickým sporákom a potravinovej skrine, WC a kúpeľne.

Obyvatelia ZPB môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica

  • jedáleň (obed, večera)
  • kaderníctvo
  • rehabilitácia
  • práčovňa
  • zdravotnícke (ošetrovateľské) služby
  • požičiavanie kompenzačných pomôcok
  • prepravná služba

Galéria