Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Družby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), poskytuje sa sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Družby 25, v Banskej Bystrici má spolu kapacitu 11 miest.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na dobu určitú, spravidla na dobu 3 mesiace, max. dĺžka je 6 mesiacov.

ZOS na ul. Družby 25, v Banskej Bystrici je rozdelené na dva nebytové priestory, s kapacitou 8 klientov a nebytové priestory pre klientov s gerontopsychiatrickým ochorením s kapacitou 3 miest.

Umiestnenie klienta v ZOS na gerontopsychiatrickom oddelení je možné len preložením zo zariadenia sociálnych služieb na dlhodobý pobyt, ktoré je v správe Mesta Banská Bystrica.

Vybavenie pre klientov : polohovateľné lôžka. nočné stolíky, stôl, stoličky, šatníková skriňa, kreslá, stolové lampy, rádio, WC a kúpeľňa je spoločná

Pre klientov ZOS je zriadená spoločenská miestnosť, kde každý deň v dopoludňajších hodinách sociálna pracovníčka vytvára spoločné aktivity. Klienti majú k dispozícii TV, DVD, CD na počúvanie hudby, polohovateľné kreslo na relaxáciu.

V ZOS sa poskytujú základné služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí

Klienti v ZOS môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:

 • rehabilitácia
 • kaderníctvo
 • prepravná služba
 • požičiavanie kompenzačných pomôcok

Agendy

Galéria