Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie opatrovateľskej služby na Krivánskej ulici

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), poskytuje sa sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V ZOS na Krivánskej ulici č.16 je kapacita 6 miest a na č. 26 je kapacita 7 miest.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na dobu určitú, spravidla na dobu 3 mesiace, max. dĺžka je 6 mesiacov.

Vybavenie pre klientov:

 • polohovateľné lôžka
 • polohovateľné kreslá
 • hydraulická stolička na sprchovanie
 • nočné stolíky, stôl, stoličky
 • šatníková skriňa, kreslá
 • stolové lampy
 • rádio
 • televízor
 • WC
 • kúpeľňa je spoločná

V ZOS sa poskytujú základné služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí

Klienti v ZOS môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:

 • rehabilitácia
 • kaderníctvo
 • prepravná služba
 • požičiavanie kompenzačných pomôcok

Agendy

Galéria