Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

KOMUCE – Komunitné multifunkčné centrum

Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE) je organizačne začlenené pod Odbor sociálnych vecí mestského úradu a riadené priamo vedúcou odboru. Do KOMUCE organizačne patria aj všetky denné centrá na území mesta, zriadené mestom. Je ich 11, z toho 3 majú sídlo v budove na Robotníckej ulici.

Poskytovateľom sociálnej služby – denné centrum je mesto Banská Bystrica. Odbor sociálnych vecí garantuje poskytovanie tejto sociálnej služby v súlade s §56 zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. Služba – počas dňa, fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav; službu môže využiť aj rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom, s vnučkou. V dennom centre poskytujeme sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.

Uvedené činnosti zabezpečujú zamestnanci odboru sociálnych vecí. Poskytovanie sociálnej služby komplexne zabezpečuje pracovník odboru sociálnych vecí mestského úradu – koordinátor komunitných aktivít. Každé denné centrum má zriadený samosprávny orgán tvorený zo svojich členov. Pripravuje plán aktivít podľa záujmov členov.

Mesto všetkým zriadeným denným centrám bezplatne poskytuje priestory na stretávanie, na záujmovú činnosť a vykonáva sociálne poradenstvo. Zároveň finančne zabezpečuje a podporuje ich činnosť.

V budove na Robotníckej ulici č. 12. má priestory aj Agentúra sociálnych služieb (ASS). V zariadení sú poskytované služby prispôsobené potrebám obyvateľov a verejnosti. Poskytujú sa tu rôzne terénne a ambulantné sociálne služby.

Prílohy na stiahnutie