Život v meste

Dopravné obmedzenia

Prosíme vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a sledovanie dočasného dopravného značenia. Ďakujeme za pochopenie.

Dopravné obmedzenia na Zvolenskej ceste

Výjazd zo Zvolenskej cesty na R1 bude od pondelka, 16. januára 2023 uzatvorený v smere do centra v mimoúrovňovej križovatke „Radvaň“ z dôvodu pokračujúcich prác výstavby mestskej cyklistickej trasy – cyklolávky.

 

Dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou cyklolávky ponad R1

Výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 v smere do centra v mimoúrovňovej križovatke „Radvaň“ je naďalej obmedzený.
Od 1. decembra 2022 je ukončená uzávierka cesty na Zvolenskej ceste v úseku cez most ponad Hron.

 

Dopravné obmedzenia počas pokládky nového asfaltu pri mestskom parku (8. 10. 2022)

Všetky potrebné dopravné obmedzenia nájdete na tomto odkaze.

 

Dopravné obmedzenia počas 364. Radvanského jarmoku

Všetky podrobné dopravné obmedzenia nájdete na tomto odkaze.

 

Regulácia dopravy počas EYOF (24. – 30. 7. 2022)

Všetky podrobné dopravné obmedzenia nájdete na tomto odkaze.

 

Dočasne zrušené MHD zastávky

V súvislosti s rekonštrukciou cesty I/66 popri Hrone, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest, budú od štvrtka 9. júna 18:00 hod. do piatka, 10. júna 2022 4:30 hod. zrušené zastávky MHD. Pôjde o Štadlerovo nábrežie a Národnú ulicu v smere k železničnej stanici.

 

Obnova Švermovej ulice a Triedy Hradca Králové

Počas víkendu, 7. a 8. mája 2022 sa uskutočnia stavebné práce v lokalite od križovatky THK (Hotel Dixon) až po križovatku na Wolkerovej ulici pri Daňovom úrade. Vzhľadom k tomu, že sa bude realizovať pokládka vrchnej obrusnej vrstvy asfaltu, dôjde k čiastočným dopravným obmedzeniam. Trolejbusová doprava bude na dotknutých linkách nahradená autobusovou dopravou, prípadne trolejbusmi na batériový pohon.

 

Rekonštrukcia Švermovej ulice

V utorok, 19. apríla a v stredu, 20. apríla 2022 sa uskutoční frézovanie starých asfaltov a výšková úprava poklopov i pouličných vpustí. Práce budú pokračovať aj vo štvrtok, 21. apríla a v piatok, 22. apríla, kedy sa bude realizovať pokládka spodnej – ložnej vrstvy asfaltu a počas víkendu (23. a 24. apríl 2022) sa položí jeho vrchná – obrusná vrstva.

V uvedených dňoch bude počas prác čiastočne obmedzená doprava. Cez víkend, pri pokládke vrchnej vrstvy asfaltu, nahradia trolejbusovú dopravu autobusy.

 

Dočasné obmedzenie na autobusovej zastávke Nové Kalište (smer Fončorda)

Od stredy, 6. apríla 2022 sa začína s rekonštrukciou zastávky Nové Kalište (smer Fončorda), počas ktorej bude nástupište dočasne presunuté. Termín ukončenia bude závisieť od postupnosti stavebných prác.

 

Dočasné obmedzenie na zastávkach Partizánska cesta Mýto a Partizánska cesta SVP

Od pondelka, 14. marca 2022 sa bude realizovať rekonštrukcia priestoru zastávky Partizánska cesta Mýto (smer Šalková). Počas prác bude nástupište dočasné presunuté o 70 m proti smeru jazdy. Zároveň sa pristúpi aj k oprave okolia zastávky Partizánska cesta SVP (smer Šalková), ktorá bude dočasne zrušená.

 

Oprava mosta na ceste R1

Národná diaľničná spoločnosť vykonáva opravu mosta (v km 162,50 – 163,00), ktorý prechádza ponad ulicu J. M. Hurbana, Tajovského a Školskú ulicu. Zriadená je preto dočasná uzávierka, a to v dvoch termínoch:

  • 4. marca (od 18:00 hod.) do 5. júla 2022 – oprava pravého mosta, jazda bude vedená obojsmerne v ľavom jazdnom páse,
  • 31. júla do 31. októbra 2022 – oprava ľavého mosta, jazda bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse.

 

Obnova autobusových zastávok

Začiatkom februára sa začalo pracovať na obnove zastávky v okolí Tajovského parku v smere do mesta. Rovnako aj na Lazovej ulici v smere na Strieborné námestie, kde došlo k jej dočasnému zrušeniu. Od 28. februára sa začali práce aj na zastávke Rooseveltova nemocnica v smere Tajovského – školy. Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište dočasne presunuté cca o 50 m proti smeru jazdy.

Galéria