Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Číslo
7/2019
Schválené
30. apríla 2019
Vyhlásené
10. mája 2019
Účinnosť od
1. júna 2019