Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2019 Trhový poriadok príležitostného trhu FANZÓNA

Číslo
4/2019
Schválené
2. apríla 2019
Vyhlásené
10. apríla 2019
Účinnosť od
1. mája 2019