Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2018 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica

Číslo
3/2018
Schválené
25. januára 2018
Vyhlásené
30. januára 2018
Účinnosť od
1. septembra 2018