Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

Číslo
11/2018
Schválené
18. decembra 2018
Vyhlásené
19. decembra 2018
Účinnosť od
3. januára 2019