Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky II. etapa

Číslo
11/2016
Schválené
19. apríla 2016
Vyhlásené
28. apríla 2016
Účinnosť od
1. júna 2016