Všeobence záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2015 o miestnych daniach a poplatku

Číslo
11/2015
Schválené
15. decembra 2015
Vyhlásené
16. decembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016