Pomoc pre Ukrajinu

Aktuálne informácie pre ľudí z Ukrajiny

Informácie o vstupe do susednej krajiny s Ukrajinou a ich požiadavky

Ľudia, ktorí v tomto období opustia územie Ukrajiny, majú niekoľko  možností, ale všetky zahŕňajú prekročenie pozemných hraničných bodov. Možnosti zahŕňajú vstup na územie susedných krajín, ktoré podnikli konkrétne kroky na uľahčenie úteku ľudí z Ukrajiny pri hľadaní bezpečia.

Hlavné opatrenia, ktoré susedné krajiny prijali, informácie o vstupe a postup v týchto krajinách pri žiadaní o azyl sú dostupné v anglickom a ukrajinskom jazyku na www.iom.sk
Berte, prosím, do úvahy, že situácia sa neustále vyvíja a informácie sa môžu stať rýchlo neaktuálnymi.

Informácie a pomoc pre Ukrajincov, ktorí vstupujú na Slovensko (v slovenskom jazyku)

 • Vstup na územie SR
 • Po vstupe na územie SR
 • Dočasné útočisko (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou)
 • Doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“
 • Cudzinecká polícia
 • Ubytovanie a iné formy pomoci
 • Doprava zadarmo
 • Povolenie na vstup so zvieratami
 • IOM Ukrajina
 • Repatriácia do iných krajín
 • Viac informácií a ďalšie kontakty

 

Migračné Informačné Centrum IOM
Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

 • informácie a poradenstvo o vstupe a pobyte na Slovensku

Infolinka: 0850 211 478 (u územia SR)
Zo zahraničia: +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662
Telegram/Signal: +421 908 767 853 (len hlasové služby)
Email: mic@iom.int
Web: www.mic.iom.sk

 

Infolinka pomoci

Liga za ľudské práva

 • poradenstvo ohľadom možností príchodu a pobytu na Slovensku

Tel. č.: +421 800 222 350 (bezplatne, každý deň od 7:00 do 22:00 hod.)
Web: www.ukraineslovakia.sk

 

Často kladené otázky

 • Prechod cez hranice
 • Chcem ostať na Slovensku
 • Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Všetky informácie dostupné na ua.gov.sk

 

Informácie o dočasnom útočisku, statuse Odídenca, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci

 • Dočasné útočisko
 • Zamestnanie
 • Hmotná núdza
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi
 • Maloletí bez sprievodu
 • Humanitárna pomoc
 • Ubytovanie

Informácie nájdete na www.upsvr.gov.sk

 

Zápis žiakov do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2022/2023

Informácie o zápise žiakov na nasledujúci školský rok nájdete na webovej stránke mesta:

 

Zápis žiakov do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2022/2023

Informácie o zápise žiakov na nasledujúci školský rok nájdete na webovej stránke mesta:

 

Usmernenie k zaraďovaniu ukrajinských detí a žiakov do materských a základných škôl v Banskej Bystrici

Školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy i vzdelávania, ako aj ubytovanie a stravovanie v školách rovnako, ako občanom Slovenskej republiky, tak aj deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu, deťom Slovákov žijúcich v zahraničí i deťom, ktorými sú cudzinci študujúci na stredných školách.

Špecifickú úpravu má školský zákon pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov prekročia hranicu SR často bez dokladov, ktoré by identifikovali ich totožnosť a preukazovali ich stupeň alebo úroveň doterajšieho vzdelania. V tomto prípade nejde o „prijatie“ ale o „zaradenie“ dieťaťa do materských, základných či stredných škôl.

Ak má dôjsť k zaradeniu dieťaťa do škôl, riaditeľovi musí byť predložený od rodiča dieťaťa doklad, ktorý preukazuje, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko). Následne je potrebné zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka. Napokon bude dieťa zaradené do príslušného ročníka a triedy s vydaním písomného dokladu o zaradení dieťaťa. Podľa zákona musí riaditeľ školy zabezpečiť pedagogického zamestnanca zodpovedného za realizáciu jazykového kurzu. Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spolu s Ministerstvom zdravotníctva vydalo usmernenie, ako ďalej postupovať pred fyzickým nástupom dieťaťa do materskej, základnej alebo strednej školy. Rodič dieťaťa je po obdržaní potvrdenia o zaradení do materskej, základnej alebo strednej školy povinný navštíviť pediatra, ktorý posúdi zdravotný stav dieťaťa, zistí jeho očkovací status a následne vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nastúpiť do školy. Rodič predloží škole toto potvrdenie a následne je možné fyzické umiestnenie dieťaťa do triedy. Pediater je povinný každé takéto dieťa vyšetriť či už po dohode s rodičom dieťaťa, ktoré je jeho pacientom a pomáha danej rodine, alebo na základe obvodu, ktorý má pediater určený VÚC.

Viac informácií o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na www.e-vuc.sk

 

Rozprávky na čítanie, počúvanie či pozeranie

 • Ukrajinské rozprávky a e-knihy dostupné na www.adam.cz
 • Ukrajinské deti sa môžu zaregistrovať na online vyučovanie, ktoré tvoria ukrajinskí učitelia na schooltogo.online
 • Nová ukrajinská škola zorganizovala sériu informatívnych stretnutí s učiteľmi (plán stretnutí je denne aktualizovaný) na nus.org.ua

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Pre vojnových utečencov z Ukrajiny je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť v nasledujúcom rozsahu: www.fnspfdr.sk

Infektologická ambulancia

Oddelenie infektológie FNsP FDR poskytuje v rámci Infektologickej ambulancie zdravotnú starostlivosť pre pacientov s infekčným ochorením alebo podozrením naň pre detských aj dospelých pacientov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku.
Objednať sa je možné na tel. č. +421 908 816 839 v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase 8:00-14:00 hod.

 

Dôležité kontakty

Polícia
Tel. č.: 158, 112
Web: www.minv.sk

Oddelenie polikliniky
Tel. č.: 155, 112
Web: www.minv.sk

Hasiči
Tel. č.: 150, 112
Web: www.minv.sk

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku
Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. č.: +421 2 592 028 10

Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
Adresa: Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05
Tel. č.: +421 9 616 032 30
Pondelok, streda, piatok: 7:30 – 15:30 hod. | žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania
Utorok, štvrtok: 7:30 – 15:30 hod. | žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy

Organizácia plnej podpory pre Ukrajincov
pani Sofia Barvinská
Tel. č.: +421 917 505 985
Email: sofiia.barvinska@gmail.com

 

Galéria

Prílohy na stiahnutie