Pomoc pre Ukrajinu

Aktuálne informácie pre obyvateľov Banskej Bystrice

Mesto Banská Bystrica sa od začatia vojenského konfliktu na Ukrajine snaží byť nápomocné všetkým ľuďom, ktorí krajinu po útoku opúšťajú. Vedenie radnice pozorne sleduje aktuálne dianie a nepodceňuje vážnosť situácie a jej následky. V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa pomoci pre tých, ktorí nedobrovoľne odchádzajú zo svojich domovov. Stránku a informácie priebežne aktualizujeme.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny od decembra 2022 poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím. Na tomto odkaze nájdete všetky dôležité informácie a často kladené otázky. To, pre koho je dotácia určená, kto je oprávnený, aká je suma dotácie či to, kde je možné podať žiadosť sa dočítate TU.

Prvé miesto kontaktu

Samospráva vytvorila pre prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny kontaktné miesto v historickej Radnici na Námestí SNP. Ukrajinci tu získajú všetky dôležité informácie, ktoré potrebujú vedieť v prípade, že chcú v meste ostať.

Ubytovanie

Mesto pri umiestňovaní Ukrajincov spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, jednotlivcami a iniciatívami. Trvalé ubytovanie môžu poskytovať súkromné a právnické osoby vo svojich vlastných dostupných kapacitách prostredníctvom e-mailovej adresy ic@banskabystrica.sk.

V prípade potreby konzultácie s ohľadom podozrenia na špecifický zdravotný stav (napr. prenosné ochorenia), môže ubytovateľ kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica na telefónnom čísle +421 905 740 583

Všetci obyvatelia mesta, ktorí vo svojich bytoch, domoch, chatách a akýchkoľvek iných dostupných kapacitách ubytovali ľudí z Ukrajiny, môžu požiadať o príspevok na ich ubytovanie. Môžu tak urobiť do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, odovzdaním vyplnených dokumentov v Klientskom centre mestského úradu (Československej armády 26).

Oprávnená osoba – ubytovateľ musí predložiť originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru, ktorý je uverejnený na stránke www.minv.skwww.ua.gov.sk. Súčasťou musí byť aj čestné vyhlásenie osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“ alebo „Dočasné útočisko“. Zároveň je potrebné predložiť výkaz o počte nocí, počas ktorých bolo ubytovanie poskytnuté.

Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Všetky dôležité informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca, vrátane potrebných dokumentov na stiahnutie nájdete na tomto odkaze stránky Ministerstva vnútra SR alebo v nasledujúcich prílohách: Nariadenie Vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca a Všeobecné informácie k poskytovaniu ubytovania odídenca.

Zbierky

Finančná zbierka

Aktuálne prebieha finančná zbierka pre ľudí z ukrajinského mesta Sumy. Posielať príspevky môže ktokoľvek, aj s možnosťou uvedenia mena, priezviska alebo obchodného mena prispievateľa v správe, na osobitný účet dobrovoľnej zbierky vedený v ČSOB v tvare: IBAN: SK15 7500 0000 0040 1935 5408, variabilný symbol: 24022022.

Ďalšie finančné zbierky

Kto pomôže Ukrajine

Červený kríž

Potravinová a materiálna zbierka

Myšlienka vyhlásiť prvú verejnú zbierku v Banskej Bystrici vznikla vďaka iniciatívnym a aktívnym ľuďom, ktorí od vypuknutia vojnového konfliktu prejavovali veľký záujem pomôcť. Preto samospráva zorganizovala od 26. do 27. februára 2022 zbierku, počas ktorej bol mestský úrad plný oblečenia, obuvi, drogérie, detských hračiek, kočíkov a pod. Materiálna pomoc bola prerozdelená medzi osoby, ktoré na území Banskej Bystrice ubytúvali Ukrajincov, časť putovala priamo na Ukrajinu a zvyšok vytriedených vecí mesto presunulo do zberného miesta na Komenského ulici v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.

Naše priateľské mesto Sumy, ako jedno z prvých, ktoré bolo ostreľované ruskou armádou, sa na nás obrátilo s prosbou o pomoc. V jeho obytných štvrtiach boli po vojenských útokoch zničené a poškodené domy, zranení ľudia, v oblasti nefungovala základná infraštruktúra a obyvatelia zostali bez zásob liekov i potravín. Následne sme vyhlásili v dňoch 12. a 13. marca 2022 potravinovú zbierku. Kamión plný sušeného dojčenského mlieka, detskej výživy,  strukovín, cestovín, sterilizovanej zeleniny a pod., bol vyslaný do Užhorodu, odkiaľ humanitárna pomoc smerovala priamo do ukrajinského mesta Sumy.

Od 4. apríla do 8. apríla 2022 sa v čase od 15:00 do 18:00 hod. vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia zbierka, kde mohli všetci Banskobystričania a Banskobystričanky, ale aj ľudia z okolitých miest i obcí nosiť predovšetkým trvanlivé potraviny, zdravotnícke pomôcky či drogériu. Desať krabíc potravín, ako aj vriec s s plienkami, hygienickými pomôckami, antiseptickými gélmi a mydlami sme v piatok, 8. apríla 2022 poslali do ukrajinského mesta Užhorod, odkiaľ ju logistické centrum distribuovalo do miest, kde bola potrebná najviac.

Veľkokapacitné očkovacie centrum

Hlavným zberným miestom humanitárnej pomoci v meste pod Urpínom je bývalé Veľkokapacitné očkovacie centrum na Komenského 12, zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom. Z trvanlivých potravín sú prioritne dôležité mäsové a zeleninové konzervy, paštéty, slané pochutiny, cereálie, lekváre, kompóty, ovsené vločky, pohánka, cukor, soľ, olej, ryža, mlieko, strukoviny, kompóty, detská kaša, chrumky, ale aj ovocné, zeleninové alebo mäsové príkrmy. Priebežne možno nosiť školské pomôcky ako: zošity, papiere, pastelky, perá, pravítka, kružidlá, atď. Ďalej to sú panvice a hrnce, drogistický tovar, varné kanvice či žehličky. Pre všetky uvedené komodity platí prosba o výber ideálne jednej ľubovoľnej z nich. V prípade, že je pomoc objemnejšia ako 150 ks, kontaktujte koordinátorov prostredníctvom e-mailovej adresy na:  humanitarnapomoc@bbsk.sk., kde je zároveň možné dohodnúť sa, v prípade potreby, na inom čase, kedy možno doniesť potravinovú a materiálnu pomoc.

Materiálna pomoc
Materiálna pomoc

Školstvo

Informácie o zápise detí do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2023/2024 v meste Banská Bystrica

Miesto a čas zápisu

Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 1. do 30. apríla 2023, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Podmienky zápisu

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie pre takéto vzdelávanie.

Spádová škola

V zmysle § 20 ods. 5 a 6 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Školské obvody na území mesta Banská Bystrica

Na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica je určených 11 školských obvodov pre nasledovné základné školy:

Prvý školský obvod – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Druhý školský obvod – Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Tretí školský obvod –  Základná škola,  Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Štvrtý školský obvod – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská  Bystrica

Piaty školský obvod – Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Šiesty spoločný školský obvod – Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Siedmy spoločný školský obvod – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Ôsmy školský obvod –  Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Deviaty školský obvod – Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Desiaty spoločný školský obvod – Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Jedenásty školský obvod – Základná škola SSV,  Skuteckého 8, Banská Bystrica

Do jednotlivých školských obvodov sú zaradení žiaci podľa ulíc ich trvalého pobytu. Výnimkou je 11. obvod, ktorý vytvára školské triedy pre deti z celého územia mesta Banská Bystrica so špecifickým intelektovým nadaním.

Kontakt:

Ivona Benedeková – odborno-poradenská činnosť pre materský školy, e-mailová adresa: ivona.benedekova@banskabystrica.sk

Ivana Michaliková – odborno-poradenská činnosť pre základné školy a prácu s mládežou, e-mailová adresa: ivana.michalikova@banskabystrica.sk

Do materských škôl sú prednostne umiestnené deti v predškolskom veku. Pre samosprávu je podstatné vedieť, v ktorej časti mesta sú odídenci ubytovaní. Mesto má pre materské a základné školy vytvorené školské obvody. Na základe miesta ubytovania, sa budeme snažiť zaradiť deti do najbližšej MŠ alebo ZŠ. Termíny zápisu do materských škôl sú dostupné na tomto odkaze. Nakoľko ide o mimoriadnu situáciu, vieme zabezpečiť mimoriadny zápis aj v inom termíne. K žiadosti o zápis dieťaťa do MŠ alebo ZŠ je potrebné priložiť aj potvrdenie o bezpríznakovosti, že dieťa je zdravé. Kurzy slovenského jazyka pre ukrajinské deti zabezpečuje každá základná škola vo vlastnej réžii.

Pokiaľ ide o umiestnenie študenta na strednej škole, záležitosť bude mesto Banská Bystrica úzko koordinovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý má na starosti a v správe všetky stredné školy.

Usmernenie k zaraďovaniu ukrajinských detí a žiakov do materských a základných škôl v Banskej Bystrici

Zdravotníctvo

Starostlivosť pre deti

Deťom poskytne zdravotnú starostlivosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Uprednostnená je osobná návšteva zdravotníckeho zariadenia, aj kvôli jazykovej bariére. Na urgentnom príjme pracuje zdravotná sestra, ktorá je pôvodom z Ukrajiny. Rovnako aj na oddelení, keby bolo dieťa hospitalizované, je lekárka, ktorá pochádza z Ukrajiny. Akútna zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne.

Kontakt: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie Ludvíka Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, telefónne číslo: +421 48 472 65 98

Starostlivosť pre dospelých

Dospelí môžu v prípade potreby využiť služby Rooseveltovej nemocnice, ktorá má zriadenú linku s ukrajinsky hovoriacim personálom.

Kontakt: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, telefónne číslo: +421 908 816 839

Zubná starostlivosť

Stomatológ: DETA DENT – Zubná ambulancia, Kyjevské námestie 8, 974 04 Banská Bystrica, tel.: +421 918 797 484, Ordinačné hodiny: Pondelok až Piatok od 8:00 do 17:00 hod.

Infektologická starostlivosť

Oddelenie infektológie FNsP FDR poskytuje v rámci Infektologickej ambulancie zdravotnú starostlivosť pre pacientov s infekčným ochorením alebo podozrením naň pre detských aj dospelých pacientov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku.

Objednať sa je možné na telefónnom č. +421 908 816 839 v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase 8:00-14:00 hod.

Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je primárne určené pre deti a mládež. V rámci pomoci ľuďom zasiahnutých konfliktom na Ukrajine zriadilo krízovú linku, ktorá funguje denne od 7:30 do 19:00 hod., aj počas víkendov. Na linku sa môže ktokoľvek obrátiť so žiadosťou o informácie alebo o pomoc.

Telefonický kontakt: +421 911 269 300

Bezplatné jazykové kurzy

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a jazykovou školou RK Centrum Universa v školskom roku 2021/2022 poskytovalo bezplatné kurzy slovenského jazyka pre sedem skupín ľudí z Ukrajiny v trvaní 90 minúť, v priestoroch jazykovej školy RK Universa na Lazovnej ulici 11 v Banskej Bystrici. Aktuálne kurzy slovenského jazyka poskytuje Štátna vedecká knižnica a Verejná knižnica Mikuláša Kováča.

 

Voľný čas

Kultúrne centrum Záhrada v Banskej Bystrici organizuje stretnutia pre Ukrajincov a Slovákov, kde si viete vzájomne vymeniť informácie. Zároveň tu nájdete každý utorok a štvrtok o 18:00 hod. podpornú skupinu vedenú psychologičkou Oľgou Bindasovou.

Kontakt: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, telefónne číslo: + 421 907 628 127

Verejná knižnica Mikuláša Kováča poskytuje pre Ukrajincov bezplatný vstup na všetky podujatia i aktivity, registráciu, ako aj všetky služby.

Dobrovoľníctvo

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, n.o., Veronika Kosková, office manažérka, telefónne číslo: +421 908 411 917, web: www.centrumdobrovolnictva.sk

Tlačové správy

  1. Banská Bystrica sa pripravuje na pomoc ľuďom u Ukrajiny
  2. Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi
  3. Mesto pod Uprínom nemá dostatok ubytovacích kapacít pre Ukrajincov
  4. Banská Bystrica vyhlasuje potravinovú zbierku pre mesto Sumy
  5. Banská Bystrica vyhlasuje finančnú zbierku pre mesto Sumy
  6. Ukrajincov v meste pribúda, mesto podáva pomocnú ruku aj naďalej
  7. Obyvatelia môžu opäť podať pomocnú ruku, mesto vyhlasuje ďalšiu zbierku
  8. Banskobystričania, ktorí ubytovali Ukrajincov, môžu požiadať o príspevok

Galéria

Prílohy na stiahnutie